Viktig information

1.Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, (nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida.

2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser.

3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella
instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuell informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hem-försäljningslagen (2005:59).

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.

8. Mangold ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för tecknare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista teckningsdagendagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För tecknare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista teckningsdagen.

10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.

11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-sedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.

12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din teckning av aktier i denna emission.

13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din teckningsanmälan. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se

15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamations-nämnden och/eller allmän domstol.

16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

17. Emissionen och denna anmälningssedel riktas inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Denna anmälningssedel eller andra till nyemissionen hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distribution eller nyemissionen kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.

18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.