ORDLISTA

ArrangörDen som tar fram den Strukturerade Placeringen eller i Marknadsföringsmaterialet utformar information om placeringens egenskaper och risker. 
ArrangörsarvodeAvgiftsuttaget i en Strukturerad Placering består av courtage och Arrangörsarvode. Arrangörsarvodet ingår i placeringens pris. Avgifterna redovisas i sin helhet i Marknadsföringsmaterialet. 
Barriär En nivå i den Underliggande Tillgångens värde där den Strukturerade Placeringens avkastningsberäkning förändras. Kan också benämnas inlösenbarriär, kupongbarriär och riskbarriär. 
Betalningsdag Se ”Likviddag”. 
BevisEn Strukturerad Placering där Emittenten inte har åtagit sig att återbetala minst Nominellt Belopp på Återbetalningsdagen. En del av det investerade beloppet kan dock ha ett Återbetalningsskydd. Synonym: “Certifikat”. 
Certified Advisor Bolag som är listade på First North måste anlita en Certified Adviser. En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i samband med att bolaget listar sig på First North samt att ansvara för att bolaget uppfyller First Norths regelverk. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.
Certifikat Se ”Bevis”. 
Deltagandegrad Anger hur stor del av utvecklingen i den eller de Underliggande Tillgångarna som investeraren får ta del av vid beräkning av Återbetalningsbeloppet. 
DepåEn depå äger Du via en förvaltare. Ofta får Du betala en depåavgift för att ha aktierna förvaltarregistrerade. Fördelen med att ha aktierna i en depå istället för i ett VP-konto är den service som förvaltaren ger. Detta skiljer dock mellan olika förvaltare.
Distributör Den som, på uppdrag av Arrangör eller Emittent, säljer, marknadsför eller på annat sätt förmedlar Strukturerade Placeringar. 
Emissionsdag Den dag som den Strukturerade Placeringen ges ut av Emittenten och som normalt sett är den dag som placeringen registreras som ett värdepapper i relevant clearingsystem. 
Emissionskurs Det pris i procent av Nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Exempelvis är Emissionskursen för en Kapitalskyddad Placering med 10 procent Överkurs 110 procent av Nominellt Belopp. Emissionskursen kan även uttryckas i kronor. Synonymer: ”Pris”, ”Teckningskurs”. 
Emittent Den som är utgivare av en Strukturerad Placering, upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt den Strukturerade Placeringens Slutliga Villkor. 
Genomsnittsberäkning Startkursen eller Slutkursen för den eller de Underliggande Tillgångarna beräknas som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen. 
Grundprospekt Den handling som upprättats enligt lag och som tillsammans med Slutliga Villkor innehåller information som bedöms nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av Emittenten och den Strukturerade Placeringen. Se även ”Slutliga Villkor”. 
Kapitalskyddad Placering En Strukturerad Placering där Emittenten har åtagit sig att återbetala minst 100 procent av det Nominella beloppet på Återbetalningsdagen. En Kapitalskyddad Placering kan erbjudas till Överkurs, dock ska Överkursen ligga i nivå med rådande marknadspraxis. 
Kupong En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid flera tillfällen under Löptiden. Kupongen kan beräknas på olika sätt. 
Likviddag Den dag då betalning för den Strukturerade Placeringen ska erläggas av investeraren. Synonym: ”Betalningsdag”. 
Lägsta Återbetalning Det lägsta belopp i kronor eller procent av Nominellt Belopp som en Emittent åtagit sig att återbetala i ett Bevis/Certifikat. 
Löptid Används för att ange perioden mellan Emissionsdag och Återbetalningsdag. 
Marknadsföringsmaterial För varje Strukturerad Placering ska ett Marknadsföringsmaterial upprättas i form av en broschyr eller motsvarande som beskriver placeringens egenskaper och risker. 
MentorBolag som listas på Nordic MTF måste utse en Mentor under de första två åren som aktierna handlas på denna lista. Mentorn har blivit godkänd av Nordic Growth Market NGM AB och har i syfte att främja regelefterlevnaden för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF.
Mätperiod Begreppet används för att ange den tidsperiod som tillämpas vid Genomsnittsberäkning av Startkurs eller Slutkurs. 
Nominellt Belopp Det belopp som en Strukturerad Placering är utställd på. 
Pris Se ”Emissionskurs”. 
Referenstillgång Se ”Underliggande Tillgång”. 
Slutdag Den eller de dagar då Slutkurs fastställs, alternativt sista dagen i en period då Genomsnittsberäkning tillämpas. 
Slutkurs Den eller de Underliggande Tillgångarnas värde på respektive Slutdag, alternativt genomsnittlig kurs i det fall Genomsnittsberäkning tillämpas. 
Slutliga Villkor Dokument som innehåller de specifika villkoren för en Strukturerad Placering. Se även ”Grundprospekt”. 
Startdag Den eller de dagar då Startkurs fastställs, alternativt den första dagen i en period då Genomsnittsberäkning tillämpas. 
Startkurs Den eller de Underliggande Tillgångarnas värde på respektive Startdag, alternativt genomsnittlig kurs i det fall Genomsnittsberäkning tillämpas. 
Strukturerade Placeringar Samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen i en eller flera Underliggande Tillgångar, exempelvis aktier, valutor eller råvaror. 
Teckningskurs Se ”Emissionskurs”. 
Teoretiskt Slutvärde Ett beräknat värde som en Strukturerad Placering skulle få på Återbetalningsdagen, givet den eller de Underliggande Tillgångarnas värde idag. 
Tilläggsbelopp Det belopp i en Strukturerad Placering som läggs till eller dras ifrån Nominellt Belopp vid betalning på Återbetalningsdagen. Observera att Tilläggsbeloppet kan vara negativt för Bevis/Certifikat vilket medför att Återbetalningsbeloppet kan bli lägre än Nominellt Belopp. 
Underliggande Tillgång Den eller de tillgångar som refereras till vid beräkning av Återbetalningsbelopp för den Strukturerade Placeringen. Synonym: ”Referenstillgång”. 
Volatilitet Ett statistiskt mått på avkastningens spridning för ett givet värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas genom att man använder standardavvikelsen eller variationen mellan avkastningar från just det värdepappret eller marknadsindexet. Vanligtvis innebär högre volatilitet hos ett värdepapper en större risk.
Återbetalningsbelopp Det belopp som investeraren är berättigad att erhålla på Återbetalningsdagen. 
Återbetalningsdag Den dag som Emittenten ska betala ut Återbetalningsbeloppet till investeraren. 
Överkurs Det belopp som erläggs av investeraren utöver det Nominella Beloppet. Överkurs uttrycks ofta som en procentsats relaterad till Nominellt Belopp.

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities
Skype: skype.mangold