TILLSTÅND

Mangold Fondkommission AB står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd:

 

Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (lagen om värdepappersmarknaden (”VPML”) 2:1 p. 1) 

Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (VPML 2:1 p. 2)

Handel med finansiella instrument för egen räkning (VPML 2:1 p. 3)

Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (VPML 2:1 p. 4)

Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (VPML 2:1 p. 5)

Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande (VPML 2:1 p. 6)

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande (VPML 2:1 p. 7)

Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet (VPML 2:2 p. 1)

Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument (VPML 2:2 p. 2)

Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp (VPML 2:2 p. 3)

Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument (VPML 2:2 p. 6)

Ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen (VPML 2:2 p. 8)

Annan sidoverksamhet för att agera som Certified Adviser för bolag vars aktier är upptagna till handel på First North (VPML 2:3 första stycket)

Försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling

  

Mangold Fondkommission AB har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva gränsöverskridande verksamhet enligt MiFID i Danmark, Finland, Luxemburg, Norge, Polen, Tyskland och Österrike.

 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities