NYHETER

Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer

Händelse Datum
We aRe SpinDye´s unitemission kraftigt övertecknad
SeaTwirlAB genomför partiellt garanterad
företrädesemission om cirka 49,8 MSEK
2020-10-30
TopRight har genomfört en riktad nyemission av units om 30 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare2020-10-29
Smoltek completes a directed issue of units of SEK
80 million
2020-10-21
ESEN esports företrädesemission övertecknad2020-10-15
Xavitech offentliggör prosepkt avseende företrädesemission2020-10-14
ESEN genomför företrädesemissionom 10,2 Mkr2020-09-18
Företrädesemissionen i Toleranzia AB kraftigt övertecknad2020-09-18
Toleranzia beslutar om en fullt garanterad företrädesemission2020-08-21
Företrädesemissionen i Simris Alg övertecknades2020-07-10
Idag inleds handeln i CapSeks aktier på NGM Nordic SME
2cureX completes a heavily oversubscribed directed issue of approximately SEK 40 mln
Broschyr Inlösenprogram - Betsson AB (publ)2020-07-01
Mantex företrädesmission fulltecknad2020-07-01
Pharmacolog har genomfört en riktad nyemission om cirka 15 Mkr som blev kraftigt övertecknad2020-06-30
Cortus Energys företrädesemission av konvertibler övertecknad2020-06-25
Dicot's rights issue heavily oversubscribed2020-06-24
Simris Alg AB genomför partiellt garanterad företrädesemission2020-06-12
Anmälningsperioden för Northern CapSeks unitemission inför
planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag och bolaget bjuder in till investerarträffar
2020-06-11
PM - Northern CapSek Ventures AB offentliggör prospekt inför IPO på Nordic SMEProspekt2020-06-11
TerraNets fullt garanterade företrädesemission kraftigt övertecknad2020-06-11
ISR:s företrädesemission kraftigt övertecknad2020-06-03
Appspotrs företrädesemission fulltecknad2020-05-22
Cortus Energy genomför företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MkrProspekt2020-05-22
Mangold inleder samarbete med Kaptena2020-05-20
WntResearchs företrädesemission av units övertecknad2020-05-13
Informationsbroschyr NetEnts inlösenprogram 2020NetEnt Share Redemption 20202020-05-11
ISR genomför företrädesemission om ca 71,7 Mkr2020-05-04
Mangold har ingått förlikningsavtal2020-05-04
Mantex genomför företrädesemission om ca 11,1 Mkr2020-04-27
Dicot genomför partiellt garanterad företrädesemission2020-04-23
Delårsrapport januari-mars 20202020-04-22
Appspotr genomför företrädesemission om cirka 27,7 Mkr 2020-04-20
TerraNet avser genomföra företrädesemission om ca 40 Mkr 2020-04-06
Emotra AB: utfall i företrädesemission 2020-03-23
WntResearch genomför företrädesemission cirka 38 Mkr2020-03-23
SSM Holding AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission2020-03-18
Emotra AB genomför företrädesemission om 7 Mkr2020-02-24
Staybles unitemission tecknades till 436 procent2020-02-21
PEN Concept Group offentliggör utfall i kraftigt övertecknad företrädesemission2020-02-20
Stayble avser att noteras på Nasdaq First North GM2020-01-31
Mangold Bokslutskommuniké 20192020-01-29
Kraftig ökning av Mangolds tillgångar med årligt arvode under 20192020-01-14
PEN Concept Group AB genomför företrädesemission om 13,1 MSEKMemorandum2020-01-10
Händelse Datum
Odd Molly offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier2019-12-27
Appspotr tar upp lån2019-12-20
Företrädesemission i Hoodin AB övertecknad2019-12-17
Signatur Fastigheters apportemission och namnbyte har registrerats 2019-12-16
Taurus Energy tillförs cirka 15,6 MSEK genom företrädesemission 2019-12-16
ISR tar upp lån om 20 MKR för vidare läkemedelsutveckling 2019-12-16
RNB offentliggör utfall i företrädesemissionen 2019-11-29
Obducat offentliggör prospekt avseende företrädesemission och utbyteserbjudande2019-11-28
Taurus Energy offentliggör memorandum avseende företrädesemissionTeaser2019-11-25
Hoodin offentliggör investeringsmemorandum inför
företrädesemission
Investeringsmemorandum2019-11-22
Mangold är finansiell rådgivare till Kollects planerade listning på Nasdaq First North Growth Market2019-11-21
Unibap meddelar att nyttjandegraden av
teckningsoptionerna (TO1)
uppgick till cirka 99,2 % – tillförs cirka
18,8 MSEK
2019-11-20
Odd Molly förvärvar Used By samt större logistikfastighet och planerar att genomföra riktad kontant nyemission2019-11-19
Oscar Properties offentliggör prospekt2019-11-15
Eyeonid Group beslutar om en företrädesemission om cirka 50 MSEK2019-11-15
Hoodin AB avser genomföra en företrädesemission om cirka 24,4 MSEK2019-11-15
Promore Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission
Prospekt2019-11-12
Mangold erhåller tillstånd att agera Merkur Adviser2019-10-29
Inbjudan till Mangold Insights Investerardag 15 november 2019-10-28
Enersize Oyj tillförs 42,5 MSEK i en företrädesemission Mangold varit finansiell rådgivare i 2019-10-28
Mangold Emissionstjänster agerar projektledare till Taurus Energys företrädesemission2019-10-21
PM-Mangold delårsrapport Q3 2019 2019-10-16
Mangold ny börsmedlem på Nasdaq Helsinki 2019-10-14
Valberedning utsedd i Mangold 2019-10-10
Mangold tillträder QQM 2019-10-01
RNB genomför företrädesemission om 85 MSEK 2019-09-30
Dicot beslutar om övertilldelningsemission för tecknare i den övertecknade företrädesemissionen 2019-09-24
Dicots företrädesemission kraftigt övertecknad 2019-09-24
Mangold förstärker ledningsgruppen 2019-09-16
Save The Date - Mangold Insights Investerardag 15 november 2019-09-05
Teckningsperiod för Dicots företrädesemission inleds och Bolaget bjuder till investerarträffarinvesteringsmemorandum 2019-09-03
Enersize avser genomföra nyemission Prospekt2019-09-03
SensoDetect genomför unitemission Memorandum 2019-08-26
Hedera Group AB beslutar om företrädesemission Informationsmemorandum2019-08-20
Addvise genomför riktad nyemission om ca 6 MSEK 2019-08-20
Dicot AB genomför företrädesemission om 20,3 MSEK2019-07-23
Mangold delårsrapport april-juni2019-07-17
Artic Minerals har genomfört en riktad nyemission om 15 MSEK2019-07-16
Mangold förvärvar 25% av QQM2019-07-04
WeSC genomför delvis säkerställd företrädesemission Prospekt2019-06-28
Parans tillförs ca 22,5 MSEK genom företrädesemission 2019-06-26
Mangold rekryterar ny CFO2019-06-14
Odd Mollys nyemission övertecknad2019-06-14
Cereno Scientifics nyemission övertecknad2019-06-13
Pharmacologs nyemission övertecknad2019-06-11
Mangold Insight lanserar https://insight.mangold.se/2019-06-03
Eyeonid upptar lån om 15 MSEK för ökad satsning på
kundlanseringar
2019-05-28
Parans offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 30 MSEKProspekt2019-05-27
Mangold är finansiell rådgivare i Parans företrädesemission2019-05-24
Odd Molly offentliggör prospekt inför företrädesemissionProspekt2019-05-21
Mangold agerar finansiell rådgivare till NetEnt i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr2019-05-14
Mangold agerar finansiell rådgivare till Betsson i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr2019-05-14
Pharmacolog genomför företrädesemission om ca 24,1 Mkr2019-05-10
Unibap genomför riktad nyemission2019-04-25
Mangold agerar finansiell rådgivare i Cereno Scientifics företrädesemission2019-04-12
Mangold agerar finansiell rådgivare i Odd Mollys företrädesemission2019-04-05
Empir Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission2019-03-28
Stark utveckling för Mangolds fondportföljer under februari 2019-03-13
Fortsatt uppgång för Mangolds Stiftelseportfölj under februari 2019-03-08
Oasmia har genomfört en riktad nyemission om cirka 165 MSEK2019-03-04
Savosolar publicerar Prospekt avseende företrädesemissionProspekt2019-02-22
Mangold agerar Certified Adviser och emissionsinstitut i samband med Ridercam ABs notering på First North 2019-02-11
ADDvise Group AB (publ) företrädesemission om cirka 24,9 MSEK övertecknas2019-02-05
Mangold får uppdraget som finansiell rådgivare till Deflamo AB (publ) i samband med omvänt förvärv av Rock Energy AS
2019-02-01
Mangold tillträder som Certified Adviser för Mantex AB
2019-01-30
ADDvise publicerar investeringsmemorandum avseende garanterad företrädesemission
Investeringsmemorandum2019-01-16
Händelse Datum
Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i Strax AB (publ)2018-12-27
Savosolar offentliggör avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 5,3 MEUR2018-12-19
ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva ett finskt medtech-bolag2018-12-12
ADDvise genomför företrädesemission om 24,9 MSEK2018-12-12
Miltton är ägare av 95,12 procent av samtliga aktier och röster i House of Friends efter förlängd acceptperiod2018-11-27
Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord2018-11-23
Mantex tillförs cirka 29,8 MSEK efter fulltecknad företrädesemission2018-11-19
Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK2018-11-16
Mantex publicerar tillägg till prospektTilläggsprospekt2018-11-13
Miltton har förvärvat närmare 94 procent av samtliga aktier i House of Friends och avser påkalla tvångsinlösen av resterande aktier2018-11-09
Miltton förklarar sitt erbjudande till aktieägarna i House of Friends ovillkorat, fullföljer erbjudat, förlänger acceptfristen och begär extra bolagsstämmaAcceptsedel2018-11-02
Mantex offentliggör prospekt avseende företrädesemissionProspekt2018-10-30
Scandinavian Enviro Systems AB genomför en garanterad företrädesemission om cirka 106 MSEK samt en förändring av verksamhetsbeskrivning2018-10-26
Miltton offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i House of Friends AB (publ)Tillägg till Erbjudandehandling2018-10-23
Millton redovisar utfall och förlänger acceptfristen i det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägare i House of Friends2018-10-10
Mangold agerar finansiell rådgivare åt Adverty AB som genomför IPO på Nasdaq First NorthInvesteringsmemorandum2018-09-28
Cortus Energy genomför företrädesemission om 65 MSEK2018-09-24
Mantex genomför företrädesemission om 30 MSEK2018-09-20
Miltton offentliggör erbjudandehandling avseende sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i House of FriendsErbjudandehandling2018-09-17
Cyxone genomför företrädesemission om 49,3 MSEK2018-09-13
Miltton lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i House of Friends2018-09-10
Cyxone byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB2018-08-20
ADDvise ingår avtal om förvärv av Merit Cables Inc2018-07-24
Mangold AB delårsrapport Q2 2018-07-18
ADDvise obligationsemission fulltecknad2018-07-11
Nytt tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar2018-07-09
Mangolds CFO lämnar sin befattning2018-07-02
Mangold tar över samtliga 27st Certified Adviser-avtal2018-06-27
Seafires företrädesemission övertecknad2018-06-26
Utfall i Pharmacologs nyemission – tillförs cirka 19 MSEK2018-06-25
ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Merit Cables Inc2018-06-15
Utfall i CLS företrädaremission 2018-06-14
ADDvise utökar utestående obligationslånAnmälningssedel2018-06-13
Pharmacolog offentliggör tilläggsprospekt2018-06-13
CLS offentliggör tilläggsprospek2018-06-05
Mangold vinner två kategorier i SvD Börsplus IPO-Guide2018-06-05
Seafire beslutar om företrädesemission om 13,2 MSEK2018-05-28
Offentliggörande av utfall i Atella Fastigheter AB (publ):s obligationsemission2018-05-25
Empir Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission Prospekt2018-05-25
Prospekt avseende CLS nyemission offentliggjort2018-05-24
Atella Fastigheter AB (publ) öppnar upp ny tapp av obligationslånAnmälningssedel2018-05-23
Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemissionProspekt2018-05-21
Mangold AB (publ.) tillträder 25% av Resscapital AB2018-05-18
Kommuniké från Extra bolagstämma2018-05-18
Mangold agerar finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med deras företrädesemission och listbyte till Nasdaq First North2018-05-18
Mangold agerar finansiell rådgivare till NetEnt i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr2018-05-14
Urb-it offentliggör tilläggsprospektTillägsprospekt2018-05-08
Kallelse till Extra bolagsstämmaInformation2018-05-04
CLS AB offentliggör företrädesemission2018-05-02
Avsiktsförklaring förvärv Resscapital AB2018-04-30
Urb-it offentliggör prospekt avseende företrädesemissionProspekt2018-04-25
Infrea AB offentliggör bolagsbeskrivning och utser Mangold till likviditetsgarantBolagsbeskrivning2018-04-18
Delårsrapport januari - mars2018-04-18
Mangold lägger bud på 25 procent av aktierna i Resscapital AB2018-04-17
Avslag på ansökan om tillstånd att driva bankrörelse2018-04-13
Mangold Årsstämmokummuniké 20182018-04-11
Fluicells nyemission om 32,7 MSEK inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North blev kraftigt övertecknad2018-04-04
Infrea AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum och genomför nyemission inför planerad notering på Nasdaq First NorthInvesteringsmemorandum2018-03-26
Obducat AB (publ) offentliggör emissionsprospektProspekt2018-03-23
Teckningsperioden för Auriant Minings teckningsoptioner inleds idagAnmälningssedel2018-03-19
Styrelsen i Urb-it AB föreslår en garanterad företrädesemission av aktier om cirka 59,6 MSEK och kallar till extra bolagsstämma2018-03-16
Fluicell offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq Stockholm First NorthProspekt2018-03-16
Mangold - AGM 2018 kallelse(TL)2018-03-12
AB Maritemi fullföljer och förlänger det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Rasta Group ABPressmeddelande2018-03-07
Livihop har offentliggjort utfall i nyemission om 24 MSEK och aktien handlas nu på Nasdaq First North2018-03-05
Fram^ har genomfört riktad nyemission av aktier om 20 MSEK2018-02-28
Mangold AB Bokslutskommuniké 20172018-01-30
Livihop offentliggör IM inför listning på Nasdaq First North2018-01-30
Minesto AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemissionenProspekt2018-01-29
Tidigareläggande av Bokslutskommuniké2018-01-31
Mangold erhåller nya tillstånd2018-01-16
Offentliggörande av utfall i Atella Fastigheter AB (publ):s obligationsemission2018-01-08
Händelse Datum
Erbjudandehandling avseende Erik Hemberg Fastighets AB:s erbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB offentliggjordErbjudandebehandling2017-12-14
Uppdaterade avtalsvillkor (Regulatorisk)
2017-12-04
Bolagsjurist tar plats i Mangolds ledningsgrupp (Regulatorisk)
2017-11-28
Atella Fastigheter AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör prospektProspekt2017-11-21
Teckningsperiod för Savo Solars teckningsoptioner pågår fram till 1 december2017-11-20
CybAero AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemissionenProspekt2017-11-17
MSC Group AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemissionenProspekt2017-11-08
Scandinavien Credit Fund I passerar 1,0 mdr sek2017-11-07
Svenska Aerogel Holding AB AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemissionProspekt2017-10-31
Greater Than AB genomför riktad nyemission av aktier till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 MSEK2017-10-20
Delårsrapport Juli - September2017-10-19
ADDvise obligationsemission övertecknad – emitterar säkerställt obligationslån om 120 MSEK2017-10-11
Fram Skandinavien har godkänts för notering på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivningBolagsbeskrivning2017-10-10
Fram Skandinavien offentliggör utfall i nyemission om 19,5 MSEK – tecknades till 748 procent2017-10-05
Mangold agerar finansiell rådgivare i samband med Capacents incitamentsprogram2017-09-14
Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum med anledning av planerad listning på Nasdaq First NorthMemorandum2017-09-19
ADDvise Group AB ger ut ett obligationslån2017-09-15
Auriant Mining AB (publ) offentliggör utfallet i företrädesemissionen om 178 MSEK2017-09-13
Auriant Mining AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemissionen om 178 MSEKProspekt2017-08-22
WeSC AB (publ) offentliggör prospekt inför bolagets företrädesemission om 28,7 MSEKProspekt2017-08-07
Black Earth Farming Ltd offentliggör informationsbroschyr i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr2017-08-04
Delårsrapport April – Juni2017-07-20
ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva AB Germa2017-07-19
Mangold agerar finansiell rådgivare i samband med CELLINKs riktade nyemission om 30 MSEK2017-07-12
Savo-Solar offentliggör utfall i företrädesemissionen – tillförs cirka 4,3 MEUR2017-07-11
Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i AdCityMeda – tillförs cirka 2,6 MSEK2017-07-11
Urb-its nyemission om 110 MSEK är fulltecknad2017-06-30
Mangold agerar Certified Adviser i samband med Seamless Distribution Systems notering på Nasdaq First North Premier och dess inköpsrätter handlas på MangoldlistanProspekt2017-06-29
Styrelsen i Auriant Mining AB (publ) föreslår en delvis garanterad företrädesemission av aktier om cirka 178 MSEK2017-06-28
Välkommen att teckna aktier i Urb-it i samband med notering på Nasdaq First North2017-06-14
Teckningsperiod för AdCityMedia teckningsoptioner inleds idag2017-05-29
Mangold agerar finansiell rådgivare till Betsson i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr2017-05-26
TC Connect AB (publ) erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North2017-05-18
Första dag för handel i Kakel Max AB (publ)2017-05-12
Mangold agerar finansiell rådgivare till NetEnt i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr2017-05-09
Quartiers Properties AB (publ) offentliggör prospekt inför planerad listning på Nasdaq First NorthProspekt2017-05-03
Boom Watch Company AB offentliggör memorandum med anledning av planerad listning på Mangoldlistan2017-04-21
Mangold AB Delårsrapport Q1 20172017-04-20
Årsstämmokommuniké 20172017-04-18
Mangold agerar finansiell rådgivare i samband med Scandinavian Biogas företrädesemission om 23 MSEKMemorandum2017-04-18
Matra Petroleum AB godkänt för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 20 april 2017Bolagsbeskrivning2017-04-11
Styrelsen i Auriant Mining AB (publ) föreslår en delvis garanterad företrädesemission av aktier om cirka 329 MSEK2017-04-11
Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 20172017-04-05
Mangold utser tillförordnad chef för Värdepappershandel2017-04-05
Yttrande om utdelning 20162017-03-28
Mangold Årsredovisning 20162017-03-28
Unibap offentliggör utfall i nyemissionen om 23 MSEK – tecknades till 1 543 procent2017-03-21
Kallelse till årsstämma2017-03-20
Greater Than godkänt för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 17 mars 2017Bolagsbeskrivning2017-03-14
Ny prislista Värdepappershandel2017-03-02
Mangold agerar finansiell rådgivare i samband med Unibaps nyemission om 23 MSEK och notering på Nasdaq First NorthMemorandum2017-03-02
Chordates erbjudande fulltecknades2017-02-20
Förslag till nyval av styrelseledamot inför årsstämma 20162017-02-10
Mangold AB Bokslutskommuniké2017-02-02
Chordate offentliggör investeringsmemorandum med anledning av planerad listning på NGM Nordic MTFMemorandum2017-01-31
Välkommen till lunchseminarium med fokus på kapitalanskaffning, företagsförsäljning och tillhörande skatteregler - 31 januari kl 11.452017-01-25
Händelse Datum
Chordate offentliggör investeringsmemorandum med anledning av planerad listning på NGM Nordic MTFMemorandum2017-01-31
Välkommen till lunchseminarium med fokus på kapitalanskaffning, företagsförsäljning och tillhörande skatteregler - 31 januari kl 11.452017-01-25
TryggHems obligationer är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 27 december 20162016-12-22
MediRätt är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 22 december 20162016-12-21
SeaTwirl godkända för handel på Nasdaq First North – Första handelsdag den 22 december 20162016-12-16
Mangold Strukturerade Investeringar lanserar Emission 10:20162016-12-12
SeaTwirls erbjudande övertecknat2016-12-09
ADDvise genomför riktad nyemission 10,5MSEK för att finansiera förvärv2016-11-25
Dimesilia fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Rusforest AB2016-11-23
Mangold tar upp förlagslån till handel2016-11-23
TryggHems obligationsemission fulltecknad2016-11-08
CELLINKs erbjudande kraftigt övertecknat2016-10-26
ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Hettich2016-10-25
Mangold agerar rådgivare till Dimesilia i samband med offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB2016-10-24
Swemets spridningsemission övertecknad2016-10-17
Mangold delårsrapport för perioden 2016-07-01 – 2016-09-30
2016-10-13
Savo-Solars företrädesemission övertecknad2016-10-11
Cellink offentliggör IPO på Nasdaq First North2016-10-06
Scandinavian Enviro Systems företrädesemission övertecknad2016-10-06
Scandinavian Organics offentliggör prospekt avseende den förestående företrädesemissionenProspekt2016-09-27
TryggHem offentliggör tilläggsprospektProspekt SEK
Prospekt NOK
2016-09-27
WilLak offentliggör utfall av erbjudandet2016-09-13
Scandinavian Enviro Systems offentliggör prospektProspekt
2016-09-09
Mangold investerar 1,9 MSEK i Skandinaviska Kreditfonden2016-09-01
Mangold tillträder Invest Kapitalförvaltning2016-09-01
Savo-Solar Abp offentliggör prospektProspekt
2016-08-29
Mangold agerar finansiell rådgivare till WilLak AB i samband med listning på NGM Nordic MTFMemorandum2016-08-29
Mangold delårsrapport för perioden 2016-04-01 – 2016-06-302016-07-21
Mangold agerar rådgivare i Scandinavian Enviro Systems företrädesemission om 52,4 MSEK2016-07-07
Mangold agerar rådgivare i Savo-Solars företrädesemission om 3,9 MEUR2016-06-21
Mangold lanserar ny handelsplattform2016-06-14
Erbjudandet att förvärva aktier i The Marketing Group plc anmäldes till 314 procent2016-06-02
Mangold agerar rådgivare till EasyFill i samband med listbyte till First North2016-05-31
Mangold agerar finansiell rådgivare till Betsson i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr
2016-05-30
Mangolds Head of Structured Investments slutar2016-05-30
Mangold utser ny Head of Structured Investments2016-05-27
Mangold tar upp ett evigt förlagslån2016-05-25
TryggHem Projekt 1 AB (publ) offentliggör obligationsprospektProspekt2016-05-23
Inbjudan till förvärv av aktier i The Marketing Group plcMemorandum
2016-05-18
Mangold agerar finansiell rådgivare till NetEnt i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr
2016-05-09
Mangold rekryterar Head of Compliance2016-05-02
Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämma2016-04-29
Kallelse till årsstämma2016-04-15
Mangold delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-03-312016-04-14
Mangold ingår avtal om förvärv av Invest Kapitalförvaltning2016-04-12
Mangold Årsredovisning 20152016-04-04
Mangold tecknar aktier i Skandinaviska Kreditfonden genom en riktad emission2016-03-21
Mangold lanserar Emission 22016-03-07
Mangold byter Certified Adviser2016-02-15

Mangold Utsett till Karriärsföretag 2016

2016-02-15

Mangold finansiell rådgivare till ADDvise Group AB vid förvärv av LabRum AB

2016-02-12

Mangold AB Bokslutskommuniké

2016-01-29
Inbjudan till teckning av aktier i Real Holding i Sverige AB (publ)
Prospekt
2016-01-27

Mangold byter likviditetsgarant till Pareto Securities AB

2016-01-13
Konvertering av konvertibler i Scandinavian OrganicsAnmälningssedel
2016-01-07
Händelse Datum

Mangold byter likviditetsgarant till Pareto Securities AB

2016-01-13
Konvertering av konvertibler i Scandinavian OrganicsAnmälningssedel
2016-01-07
Utnyttjande av teckningsoptioner i Scandinavian OrganicsAnmälningssedel2015-12-28
Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör obligationsprospekt
Prospekt
2015-12-17
Savo-Solars företrädesemission övertecknades2015-12-17
Mangold nominerad till Best Distributor Nordics & Best Performance Sweden2015-12-14
Hedera Group (publ) anlitar Mangold som likviditetsgarant2015-12-11
Mangold lanserar Emission 102015-12-09
ADDvise Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring om att förvärva LabRum AB2015-12-07
Nordic Iron Ores företrädesemission har genomförts – tillförs 18,9 MSEK2015-12-07
Ginger Oil AB utser Mangold till Certified Adviser2015-12-02
Moderbolaget Morgan Stanley nedgraderat till S&P BBB+2015-12-02
AdCityMedia är godkända för handel på Nasdaq First North2015-12-01
Mangold ansöker om bankoktroj2015-11-27
Wifogs offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission2015-11-25
Wifog offentliggör konvertibelemission om 16,0 MSEK2015-11-20
Savo-Solar lanserar företrädesemission om 4,2 MEUR2015-11-20
Nordic Iron Ore offentliggör teckningsförbindelser och garantiavtal2015-11-19
Mangold lanserar Emission 92015-11-09
Bayn Europe utser Mangold till Certified Adviser och Likviditetsgarant2015-11-09
Teckna aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)2015-11-09
Inbjudan till teckning av aktier i A City Media AB (publ)
PM | Memorandum2015-11-06
Dome Energy AB (publ) utser Mangold till Likviditetsgarant
2015-10-26
Insplanet AB (publ) utser Mangold till Likviditetsgarant
2015-10-22
Online Brands Nordic AB (publ) user Mangold till Certified Adviser
2015-10-20
AdCityMedia vill noteras på First North
2015-10-15
Mangold AB: Delårsrapport Juli - September2015-10-15
Simon Nathanson avgår som styrelseledamot
2015-10-13
Aktiebolaget Fastator (publ) genomför omvänt förvärv av REHACT AB2015-09-22
Erbjudandet om att förvärva aktier i Capacent överanmäldes 6 gånger2015-09-22
Inbjudan till teckning av aktier i Capacent Holding AB (publ)Memorandum2015-09-07
SIG Invests obligationserbjudande har fulltecknats2015-09-02
Capacent offentliggör informationsmemorandum inför notering på Nasdaq First North2015-09-01
Mangold lanserar Emission 72015-08-31
Capacent vill noteras på Nasdaq First North2015-08-24
SIG Invests obligation har godkänts för handel på Nasdaq First North Bond Market2015-08-21
Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB (publ)Memorandum2015-08-07
Swemet AB sjösätter ny förvärvsstrategi 2015-07-27
Swemet AB listas NGM Nordic MTF - Mangold utsedd till Mentor och Likviditetsgarant2015-07-14
Mangold lanserar Emission 62015-07-09
Cortus Energy AB (publ) företrädesemission har genomförts2015-06-30
SIG Invest AB (publ) förlänger teckningsperioden2015-06-26
Dome Energy AB (publ) utser Mangold till Certified Adviser2015-06-15
Erbjudande till aktieägarna i Wifog2015-06-12
Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör tillägg till prospekt2015-06-11
S&P sänker Commerzbank AG till BBB+2015-06-10
Cortus Energy PressmeddelandeMemorandum2015-06-01
Inbjudan att teckna aktier i Swemet AB2015-05-27
Drive-Energy Pressrelease2015-05-26
Inbjudan att teckna obligationer SIG Invest AB (publ)
Prospekt2015-05-26
Mangold agerar finansiell rådgivare till Betsson i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr2015-05-26
SIG Invest AB (publ) offentliggör obligationsprospekt Prospekt2015-05-25
Nyemission i Drive-Energy AB 2015-05-25
Real Holding i Sverige AB (publ) emitterar preferensaktier och offentliggör prospekt Prospekt2015-05-22
XBT Provider utser Mangold till likviditetsgarant för Bitcoin Tracker One XBT Provider2015-05-18
Mangold agerar finansiell rådgivare till NetEnt i samband med deras inlösenprogramInformationsbroschyr2015-05-13
Savo-Solars aktier av serie A godkända för handel på Nasdaq First North Finland2015-04-22
Cortus Energy utser Mangold till Certified Adviser2015-04-30
Mangold: Delårsrapport Januari - Mars2015-04-16
Cortus Energy avbryter nyemission2015-04-15
Mangold: Årsstämmokommuniké2015-04-13
Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) utser Mangold FK till likviditetsgarant2015-04-02
Modern Ekonomi utser Mangold till Certified Adviser2015-03-30
Savo-Solars aktier av serie A godkända för handel på Nasdaq First North Sweden2015-03-30
Hancap - Pressmeddelande om utfall2015-03-27
Cortus Energy AB (publ) offentliggör prospektProspekt2015-03-27
Mavshack – Offentliggörande prospekt för företrädesemissionProspekt2015-03-27
Förslag till utdelning i Mangold AB2015-03-24
Mangold: Kallelse till Årstämma 20152015-03-10
Mangold Årsredovisning 20142015-03-09
Publicering av årsredovisning 20142015-03-09
Mangold utser ny chef för Kapitalförvaltningen 2015-03-02
WeSC utser Mangold till Certified Adviser2015-02-27
Melithos obligation fulltecknades och har godkänts för handel på First North 2015-02-19
Savo-Solar nyemission och ansöka om notering på First North2015-02-19
Forwood AB listas på Mangoldlistan2015-02-16
Mangold är finansiell rådgivare till Cortus Energy AB2015-02-11
Maple Leaf Gold Resources listas på Mangoldlistan2015-02-04
Mangold: Bokslutskommunike 20142015-01-29
US Energy utser Mangold till likviditetsgarant2015-01-28
Kopy Goldfields nyemission har fulltecknats och bolaget tillförs 10,9 MSEK2015-01-28
HändelseDatum
Inbjudan till teckning i Amnode AB (publ)2014-12-22
Seamless återköper egna aktier
2014-12-19
Inbjudan till teckning i FINT AB (publ)2014-11-27
Obducat (publ) har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant2014-11-25
Mangold lanserar Emission 82014-11-24
Scandinavian Organics AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic MTF
2014-11-21
Mangold rekryterar Head of Compliance2014-11-12
Scandinavian Organics spridningsemission tecknades till 227 procent2014-11-05
Matse Holding AB (publ.) utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant
2014-11-04
Mangold lanserar Emission 72014-10-20
Mangold: Delårsrapport Juli - September2014-10-16
Maple Leaf förlänger pågående nyemission2014-10-07
Inbjudan till teckning av aktier i Global Financial Group AB2014-09-30
Inbjudan till teckning av obligationer Melitho AB (publ)2014-09-29
Mangolds Bolagsjurist och Compliance Officer slutar2014-09-23
Mangold Fondkommission utses till Certified Adviser åt Oniva Online Group Europe AB (publ)2014-09-19
ADDvise förvärvar Surgical Tables2014-09-17
AhaWorld AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant2014-09-17
Lärorik kväll med tillhörande mat och dryck
2014-09-15
Inbjudan till teckning av aktier i Maple Leaf Gold Resources AB2014-09-08
AVTECH genomför riktad nyemission av B-aktier 2014-09-08
Mangold Lanserar Emission 6 2014-09-01
Inbjudan till teckning av aktier i Gullberg & Jansson AB (publ)2014-09-01
Italeaf S.p.A. har godkänts för notering på NASDAQ OMX First North och publicerar Bolagsbeskrivning
2014-09-01
Charles Wilken utses till chef för Investment Banking2014-08-20
Mangold ny Certified Adviser för Insplanet AB 2014-08-18
Delårsrapport April - Juni
2014-07-17
Mangold lanserar Emission 5 2014-07-14
Mangold blir Ecoclimes likviditetsgarant2014-06-16
Mangold lanserar Emission 42014-05-26
Mangold lanserar Emission 32014-04-22
Delårsrapport Januari - Mars2014-04-16
Inbjudan till teckning av aktier i Angler Gaming PLC2014-04-11
Årsstämmokommunike 20142014-04-09
Pressmeddelande från Petrogrand AB (publ)2014-03-21
Wonderful Times föreslår ersätta den pågående nyemissionen med en reviderad nyemission om högst 12 MSEK2014-03-17
Årsredovisning 20132014-03-14
Angler Gaming PLC offentliggör en fullt garanterad företrädesemission om 10,6 MSEK2014-03-14
Metallvärden i Sverige AB (publ) offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission2014-03-10
Wonderful Times Group: Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 februari 2014 – styrelsen förlänger teckningstiden2014-03-07
Frivilligt inlösenerbjudande av aktier i Mertiva AB2014-03-04
Mangold rekryterar: Junior Strukturerare och Head of Structuring - Asset Management - Kapitalförvaltningen2014-02-18
Fastställda villkor Emission 8 20132014-02-10
Mangold erhåller utmärkelse för sina strukturerade produkter2014-02-07
Polyplanks företrädesemission tecknades till 100 procent.2014-02-06
Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) föreslår garanterad företrädesemission om cirka 25,7 MSEK2014-02-05
Bokslutskommuniké 20132014-01-31
HändelseDatum
ExeoTech genomför garanterad emission i sitt nystartade dotterbolag med företrädesrätt för aktieägarna i ExeoTech2013-12-20
INVISIO genomför riktad nyemission om 5,7 MSEK2013-12-19
REHACTs företrädesemission tecknades till cirka 172 procent2013-12-12
Mangold rekryterar Analytiker - Corporate Finance2013-12-12
Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)2013-12-03
Inbjudan till teckning av aktier med vidhängande teckningsoptioner i Mineral Invest International MII AB (publ)2013-12-03
Mineral Invest International MII AB offentliggör informationsmemorandum2013-12-02
Prime Livings säkerställda obligation övertecknades och har godkänts för handel på First North Bond Market2013-11-27
Morgan Stanleys kreditbetyg nedgraderas av Moody’s2013-11-27
Inbjudan till teckning av aktier i Kiwok Nordic AB (publ)2013-11-18
Cellpoint Connect AB (publ) utser Mangold Fondkommission som Likviditetsgarant2013-11-08
Trig Media Group AB (publ) utser Mangold Fondkommission som Likviditetsgarant2013-11-08
Kiwok genomför kapitalanskaffning2013-11-08
REHACT AB godkänns för listning på NASDAQ OMX First North samt offentliggör godkänt prospekt och kurspåverkande information med anledning av den kommande företrädesemissionen2013-11-01
Mangold: Delårsrapport Juli - September2013-10-17
Teckningsperioden för Cortus Energys teckningsoptioner TO3 pågår mellan 15 oktober och 31 oktober2013-10-15
Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)2013-10-15
Ny ISIN-kod för aktierna i AB Novestra (publ) i samband med inlösenförfarande2013-10-15
GuldAdam carries out a fully underwritten Rights Issue of shares with an Over Subscription Option2013-10-07
REHACT förbereder listbyte till NASDAQ OMX First North och genomför företrädesemission av aktier av serie B samt vederlagsfria teckningsoptioner2013-09-25
Empire förvärvar 49 % av Finlänska Semac Oy2013-09-24
Teckning av obligationer i PDL Mikrofinans (svb)2013-09-11
Mangold byter bank2013-09-09
Mangold ny Certified Adviser för Empire AB2013-08-26
Inbjudan till teckning av obligationer i Prime Living AB (publ)2013-08-23
Mangold: Delårsrapport April - Juni2013-08-15
Nyemission i Wonderful Times Group AB2013-08-12
Företrädesemission i Runaware 2013-07-112013-07-17
Off-Take Agreement tecknat med Panergy Biofuels GmbH2013-06-19
Crown Energy AB föreslår förvärv av irakisk oljekoncession med potentiella resurser på mer än 20 miljarder fat olja2013-06-14
ADDvise förvärvar Sonesta av Stille2013-06-11
Fastställda villkor för Emission 32013-06-05
Commerzbank AG får sänkt kreditbetyg av Standard & Poor’s2013-05-29
Mangold rekryterar Bolagsjurist och Compliance Officer2013-05-28
Nordic Leisure avyttrar Redbet Gaming Ltd.2013-05-22
Fastställda villkor för emission 2 -20132013-05-02
Förtida förfall av Autocall BRIC Ackumulerande 102013-04-30
Förtida förfall av Autocall Scania Volvo Ackumulerande 22013-04-30
Commerzbank AG får sänkt kreditbetyg av Moody’s2013-04-24
Mangold lanserar emission 32013-04-22
Mangold: Delårsrapport Januari - Mars2013-04-18
Förtida förfall av dubbel autocall global 42013-04-11
Commodity Quest genomför en riktad nyemission2013-04-05
Pre-hedge i Autocall BREC Ackumulerande 7 +/-2013-04-04
Årsstämmokommuniké2013-04-02
Mangolds Bolagsjurist och Compliance Officer slutar2013-04-02
Fastställda villkor Emission 12013-03-20
Mangold söker personal2013-03-17
Inbjudan till teckning av konvertibler i ExeoTech2013-03-14
WTG:s konvertibler listas på Mangoldlistan2013-03-14
Förtida förfall av Autocall Daimler Scania Volvo 4 +/-2013-03-13
Styrelsens yttrande årsstämma 20132013-03-13
Mangold: Årsredovisning 20122013-03-08
Betting Promotion AB (publ) väljer Mangold som Certified Adviser2013-03-04
Kallelse Årsstämma 20132013-02-25
Mangolds Vice Verkställande Direktör slutar2013-02-25
Pressmeddelande Årsstämma 20132013-02-25
Cell Impact AB (publ) upptas till handel på NASDAQ OMX First North2013-02-15
Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)2013-02-08
Cortus Energy godkänns för listning på First North samt offentliggör prospekt och kurspåverkande information med anledning av den kommande företrädesemissionen2013-02-08
Fastställda villkor Emission 82013-02-07
Mangold: Bokslutskommuniké 20122013-01-31
Mangold lanserar årets första emission2013-01-29
AVTECH Sweden AB (publ) väljer Mangold som Certified Adviser2013-01-16
WTG upptar konvertibellån om högst 13 MSEK2013-01-14
Morphic Technologies AB (publ), u.n.ä. till Amasten Holding AB (publ), upptas till handel på NASDAQ OMX First Nort2013-01-11

KONTAKT

Nyheter

Rebecka Röös

Head of Marketing and Communication

rebecka.roos@mangold.se
+ 46 (0) 766 77 40 70