MEDARBETARE

Per den 13 juni 2018 uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till 85 personer. Medarbetarna är en av våra viktigaste tillgångar. Vi har en uttalad personalpolitik/policy där vi strävar efter att stärka de anställdas känsla av företagstillhörighet och gemensamma värden. Mangold har en ersättningsfilosofi som belönar lagarbete och initiativtagande. Vår kultur präglas av nytänkande och korta beslutsvägar som bidragit till att skapa en obyråkratisk organisation inom vilken den enskilde medarbetaren har möjlighet att erhålla betydande ansvar. Vidare har vi en arbetsmiljöpolicy där företagets mål är att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende skall förebyggas. Vi har även policy för att motverka droger och missbruk.

Vår  jämställdhets- och diskrimineringspolicy ser vi som oerhört viktig. Därför arbetar vi aktivt för jämställdhet i arbetet. Ingen får behandlas sämre än någon annan på grund av sin könstillhörighet. Företaget följer även de lagar som handlar om förbud mot etnisk diskriminering, diskriminering av funktionshindrade och diskriminering på grund av sexuell läggning. Vidare har vi ingen dominerande affärsbank som moderbolag som skulle kunna hindra oss ifrån att åta sig intressanta uppdrag på grund av egna affärsrelationer, vilket hjälper Bolaget att rekrytera och behålla kompetent personal. Vår strategi vid rekrytering bygger på långsiktighet. Detta gör att vi söker efter människor med hög kompetens som både har specialkunskaper och passar väl in i Mangolds företagskultur. För tillfället ägs Mangold till 88 procent av styrelseledamöter och nuvarande anställda.

 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551