Medarbetarna är en av våra viktigaste tillgångar 

Mangolds företagskultur präglas av korta beslutsvägar, flexibilitet och nytänkande. Bolaget strävar efter att stärka de anställdas känsla av företagstillhörighet och främjar ett arbetssätt som genomsyras av företagets värderingar; tillgängliga, personliga, engagerade och ansvarstagande. Företagskulturen har skapat en obyråkratisk organisation som främjar lagarbete och initiativtagande och där den enskilde medarbetaren har möjlighet till ett betydande enskilt ansvar.

Mangold erbjuder individuella löner och bra förmåner, en mångkulturell och inkluderande arbetsplats, och jobbar på olika sätt för att öka andelen kvinnor i företaget och i finansbranschen. Vi tror att ökad jämställdhet inte bara höjer engagemanget hos medarbetarna utan även ger långsiktiga vinster, både för företaget och utifrån ett samhällsperspektiv. Mangold ser allvarligt på diskriminering och behandlar alla lika oavsett könstillhörighet, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551