HÅLLBARHETSARBETE

Mangolds grundläggande strategi är att kombinera affärsnytta, investeringsnytta och samhällsnytta för att utveckla vår verksamhet. Affärsnytta handlar om att uppnå en lönsam och ett sunt bedrivet företag. Investeringsnytta innebär att skapa ett klimat som ger tydligt mervärde och samhällsnytta till att övergripande bidra till en hållbarare utveckling för både människor och miljön omkring oss. De övergripande strategierna bygger på ett företagsansvar för hållbar utveckling och ovanstående strategier är integrerade i allt som vi gör.

 

Vår definition av Hållbarhet består av:

 • Ekonomiskt ansvarstagande, dvs att verksamheten lever upp till fastställda avkastningskrav och därmed tar ansvar inför ägarna att såväl trygga bolagets finansiella ställning som att ge avkastning på investerat kapital.
 • Miljömässigt ansvarstagande, vilket innebär att driva verksamheten på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid.
 • Socialt ansvarstagande, vilket innebär att verksamheten bedrivs på ett sätt som kännetecknar en god samhällsmedborgare. Perspektivet är globalt och inbegriper även begreppet mångfald.

Syftet med policyn är att ge vägledning till samtliga inom Mangold i hur arbetet med Hållbarhet ska bedrivas samt vilka värderingar vi står för frågan.

 

Med Ekonomiskt ansvarstagande menar vi att vi ska:

 • Vara lönsamma, resurseffektiva och nytänkande
 • Genom att vara lönsamma kunna bidra till samhällets utveckling
 • Vara lyhörda för Företag, Entreprenörer, Investerares och anställdas förväntningar på oss som företag
 • Förstå vikten av att agera ansvarstagande och kunna förmedla detta

 

Med Miljömässigt ansvarstagande menar vi att vi ska:

 • Stimulera nytänkande och prioritera utveckling och innovationer som bidrar till minskad miljöpåverkan
 • Säkerställa att lagstiftning och regelverk efterlevs
 • Så långt det är möjligt undvika ämnen och material som kan vara skadliga för människor, djur och miljön
 • Minimera avfall i vår verksamhet och återvinna så mycket som möjligt
 • Våga ställa krav och öka förståelsen för samt kunskapen om miljöpåverkan hos våra samarbetspartners
 • Ta miljöhänsyn i utvecklingen av våra produkter och tjänster

 

Med Socialt ansvarstagande menar vi att vi ska:

 • Stödja och följa principerna i FN-initiativet Global Compact och OECD:s principer för företag
 • Vara så öppna som möjligt i relation till våra samarbetspartner och löpande samverka med våra viktigaste samarbetspartners för att säkerställa att vi motsvarar deras intresse och förväntningar
 • Ta social och etisk hänsyn i utveckling av våra produkter och tjänster
 • Säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda inom företaget
 • Värna om mångfald, jämställdhet och utveckling bland våra anställda

 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities
Skype: skype.mangold