Hållbarhet

Mangold har ett ansvar att bidra till ett hållbart samhälle och ska alltid sträva efter att bedriva en hållbar verksamhet.

 

Hållbarhet är ett brett begrepp och omfattar ett flertal områden vilket gestaltas i FN:s 17 hållbarhetsmål.

 

Vi strävar efter att främja hållbarhet genom att agera etiskt ansvarsfull inom ramen för vår kapitalförvaltning och investeringsrådgivning och samtidigt sträva efter bästa möjliga avkastning för våra kunder.

 

Mangold strävar efter att vara den naturliga samarbetspartnern för tillväxtbolag som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi erbjuder lösningar inom kapitalanskaffning och tjänster till noterade bolag inom tillväxtsegmentet och kan på detta sätt bidra med värden till bolag inom greentech, medtech, återvinning och andra innovativa sektorer som bidrar till en hållbar utveckling.

 

Mangold strävar efter att, som bolag, bedriva verksamheten med ett så litet avtryck på jordens resurser som möjligt. Företagets klimatpåverkan och våra utsläpp kommer främst från energikonsumtion, pappersförbrukning och resande. Det vill vi minska så gott det går och samtidigt klimatkompenserar vi för den egna verksamheten.

 

Hållbar investeringsrådgivning och kapitalförvaltning

Mangold ska i sin investeringsrådgivning och kapitalförvaltning vara etiskt ansvarsfull och samtidigt sträva efter bästa möjliga avkastning för sina kunder.

 

En grundläggande förutsättning för detta är att göra en noggrann och systematiserad genomlysning av de fonder och andra värdepapper som Mangold investerar i inom ramen för förvaltningen eller ger råd om inom investeringsrådgivning. Exempelvis genomför Mangold en särskild utvärdering av de fonder som är aktuella att investera i som både analyserar finansiella aspekter och nyckelpersoner bakom fonden för att säkerställa både finansiellt och etiskt sunda investeringar utifrån en helhetsbedömning. Detta regleras särskilt i Mangolds Policy för portföljförvaltning och arbetet i Mangolds Investeringskommitté.

 

Mangold exkluderar även vissa typer av bolag och verksamheter vilket innebär att Mangolds förvaltning aldrig ska investera i eller ge investeringsrådgivning om värdepapper kopplade till någon av följande typer av bolag eller verksamheter:

 

 • Företag som producerar eller distribuerar krigsmateriel och vapen
 • Företag som producerar eller distribuerar pornografiskt material
 • Företag där produktion eller distribution tobaksvaror motsvarar mer än 5% av omsättningen
 • Företag där produktion eller distribution av alkohol för icke-medicinskt bruk motsvarar mer än 5% av omsättningen
 • Företag där produktion av förbränningskol motsvarar mer än 5% av omsättningen
 • Företag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk
 • Statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är föremål för FN:s säkerhetsråds sanktioner
 • Företag som är upptagna på EU:s sanktionslista

 

Utöver detta beaktar Mangold ingen ytterligare negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer genom exempelvis screening eller positive selection. Detta beror främst på att enhetliga externa referenser, systemstöd och principer ännu inte är tillräckligt utvecklade för att säkerställa en samlad bild av samtliga hållbarhetsaspekter i investeringar. Mangold ämnar dock kontinuerligt utveckla sitt arbete på i takt med att etablerade system och principer utvecklas i finansbranschen och omvärlden.

 

Hållbar Investment Banking

Mangold strävar efter att vara den naturliga samarbetspartnern för tillväxtbolag som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi erbjuder lösningar inom kapitalanskaffning och tjänster till noterade bolag inom tillväxtsegmentet och kan på detta sätt bidra med värden till bolag inom greentech, medtech, återvinning och andra innovativa sektorer som bidrar till en hållbar utveckling.

 

Mangold exkluderar även vissa typer av bolag och verksamheter som vi aktivt väljer att inte samarbeta med inom Investment Banking då vi inte anser det vara förenligt med våra hållbarhetsambitioner. Detta innebär att Mangold aldrig samarbetar med eller genomför kapitalanskaffningsuppdrag för följande typer av bolag eller verksamheter:

 

 • Företag som producerar eller distribuerar krigsmateriel och vapen
 • Företag som producerar eller distribuerar pornografiskt material
 • Företag där produktion eller distribution tobaksvaror motsvarar mer än 5% av omsättningen
 • Företag där produktion av förbränningskol motsvarar mer än 5% av omsättningen
 • Företag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk
 • Företag som är upptagna på EU:s sanktionslista

 

Internationella principer

Mangold ska stödja och följa principerna i FN-initiativet Global Compact och OECD:s principer för företag samt verka för att främja FN:s 17 hållbarhetsmål.

 

Disclosureförordningen – transperens

EU:s Disclosureförordning (EU) 2019/2088 ställer krav på finansiella aktörer som erbjuder investeirngsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning ska offentliggöra hur hållbarhetsrisk och hur investeringsbeslut och rekommendationer påverkar hållbarhet så att slutkunden ska kunna beakta detta i sina investeringsbeslut.

 

Hållbarhetsrisker i kaptialförvaltning

Som en del av arbetet för hållbar investeringsrådgivning och kapitalförvaltning beaktar vi hållbarhetsrisker som en av de naturliga utgångspunkterna i bedömningen av vilka långsiktiga investeringar som är värdeskapande för kunden. Vi försöker på så sätt fånga långsiktiga trender och de centrala förutsättningarna för de möjligheter och risker de företag ställs inför som vi investerar i eller ger råd om investeringar i. Detta omfattar regulatoriska och legala förändringar, samhällsutveckling, sociala faktorer, klimatförändringar och förändringar i demografi och arbetsmarknad samt hur företag skapar lösningar och erbjuder varor/tjänster som bemöter såväl nutidens som framtidens behov.

 

En nyckelaspekt hur Mangold beaktar hållbarhetsrisker i sin kapitalförvaltning och investeringsrådgivning är vikten av en diversifierad portfölj där olika typer av exponeringar medför att man är mindre utsatt för hållbarhetsrisker relaterade till väderrelaterade katastrofer, omställning till koldioxidneutral verksamhet, regulatoriska och kommersiella förändringar kopplade till hållbarhet och miljömål m.m.

 

Som ett led i detta arbetar Mangold även med alternativa investeringar, främst alternativa investeringsfonder, som erbjuder en exponering som är okorrelerad mot aktiemarknaden och/eller medför relevant hedge mot svängningar i aktiemarknaden.

 

En väldiversifierad portfölj som även är diversifierade över sektorer och exponeringar kan därmed i regel hantera och stå emot värdeförändringar på grund av hållbarhetsrisker på ett bättre sätt. Samtidigt som vi med våra principer för etisk förvaltning exkludering av sektorer som har hög inneboende hållbarhetsrisk minskar exponeringen hos våra kunder mot hållbarhetsrisker.

 

Socialt ansvarstagande

Mangold som arbetsgivare

 

Kännetecknande för Mangolds företagskultur är en obyråkratisk organisation som främjar lagarbete och initiativtagande och där den enskilde medar­betaren tidigt kan få ett betydande enskilt ansvar och möjlighet att växa.

 

Arbetsmiljö

 

Mangolds kontor är centralt belägna i ljusa lokaler och ergonomiska arbetsplatser. Medarbetare har möjlighet och utrustning för distansarbete.

 

Som medarbetare på Mangold väntas alla bidra till en positiv arbetsmiljö där samtliga är inkluderade i gemenskapen och visar respekt för varandras olikheter. Det är viktigt att anställda agerar genom att själva markera att kränkande beteende är oacceptabelt eller att uppmärksamma detta till närmaste chef.

 

Mangold har en särskild visselblåsarfunktion där anställda kan anmäla regelöverträdelser eller andra allvarliga missförhållanden. Dessa anmälningar hanteras med sekretess och anonymitet i enlighet med gällande regler.

 

Inkluderande arbetsplats

 

Mangold ser mångfald och olikheter som en tillgång på arbetsplatsen och vi jobbar aktivt för att ta tillvara på kompetens och potential, och ge alla medarbetare samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Mangold arbetar också för att få fler kvinnor i företaget och i finansbranschen. Vi tror att en ökad jämställdhet inte bara stärker engagemang hos våra medarbetare utan att det även ger långsiktiga vinster utifrån ett samhällsperspektiv.

 

Mangold accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller trakasserier. Alla chefer i verksamhet tar signaler på sådant beteende på högsta allvar och kommer sedan att skyndsamt och diskret utreda situationen och säkerställa att ovälkommet beteende upphör.

 

 

 

 

KONTAKT

Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
Twitter: mangoldequities
Skype: skype.mangold