Allmän information

Mangold värnar om din personliga integritet. På denna sida hittar du allmän information om Mangolds principer för personuppgiftsbehandling samt Mangolds arbete för att skydda dina personuppgifter. Detta för att du ska kunna känna dig trygg som kund hos oss.

 

Inför varje ny personuppgiftsbehandling kommer du även erhålla ytterligare information från Mangold om den specifika behandling.

 

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som IP-adress, telefonnummer eller depånummer.

 

Behandling av personuppgifter

En behandling av personuppgifter innebär en åtgärd eller en kombination av åtgärder beträffande en personuppgift. En åtgärd kan vara insamling, lagring, användning, läsning eller radering av en personuppgift. Sammanfattningsvis allt som innebär att man gör något med personuppgifter.

 

Mangolds behandling av dina personuppgifter kommer alltid att följa gällande rätt och därmed även de principer som gäller för behandling av personuppgifter vilka bl.a. är att den ska ske lagligt, korrekt, transparent, ändamålsenligt och på ett så säkert sätt som möjligt.

 

Ändamål och laglig grund

Mangold behandlar personuppgifter för en rad olika ändamål. Däribland kan huvudsakligen följande nämnas.

  • Hantera kundrelationen och tillhandahålla och administrera tillgång till produkter.
  • Efterlevnad av rättsliga förpliktelser.
  • Verifiering av identitet.
  • Skydda kundens rättsliga intressent (såsom vid inspelning av telefonsamtal och lagring av e-post).

 

För att få behandla dina personuppgifter krävs laglig grund. Mangolds personuppgiftsbehandling grundar sig på någon av följande grunder.

 

Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

 

Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med Mangold.

 

Intresseavvägning: Mangold får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den Mangolds intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

 

Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att Mangold måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

 

Lagring

Mangold bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna emellertid komma att sparas längre tid på grund av lagstiftningskrav.

 

Personuppgifter från eller till någon annan än den registrerade

Mangold kan komma att inhämta från, och lämna uppgifter om dig till, tredje part såsom kreditupplysningsinstitut, myndigheter och handelsplatser. Du kommer att erhålla information om vilka tredje parter som informationen kan komma att lämnas till/inhämtas ifrån i samband med den aktuella behandlingen.

 

Överföring till ett tredje land

Om Mangold avser överföra personuppgifter till ett tredje land kommer du att informeras om detta och behöva lämna ditt samtycke innan så kan ske. Mangold kommer, som utgångspunkt, inte överföra dina personuppgifter till tredje land.

 

Säkerhetsåtgärder

Mangold värnar om din personliga integritet och har fastställt interna riktlinjer för att skydda dina personuppgifter. Lämpliga säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

 

Personuppgiftsansvarig

Mangold Fondkommission AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Mangold kan du begära detta skriftligen genom att skicka brev till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du kan vända dig om du vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter.

 

Mangold Fondkommission AB

Att: GDPR

BOX 55691

102 15 STOCKHOLM

 

Klagomål

Skulle du ha synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Där kan du även läsa mer om den nya förordningen och få svar på många frågor om de nya reglerna, www.datainspektionen.se

 

GDPR – Allmän information

KONTAKT

Personuppgiftsansvarig

Mangold Fondkommission AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Mangold kan du begära detta skriftligen genom att skicka brev till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du kan vända dig om du vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter.

 

Mangold Fondkommission AB

Att: GDPR

BOX 55691

102 15 STOCKHOLM