Allmän information

En kund (registrerad) har rättigheter avseende behandlingen av kundens personuppgifter. Sådana rättigheter innebär i allmänhet att kunden kan:

 

Kräva att kundens personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.

Invända mot viss behandling av kundens personuppgifter.

Kräva radering av kundens personuppgifter.

Begränsa behandlingen av kundens personuppgifter.

Få information om huruvida kundens personuppgifter behandlas av Mangold och om så är fallet, få en kopia på personuppgifterna.

Få kundens personuppgifter som tillhandahållits av honom/henne och som behandlas baserat på samtycke eller avtal i skriftligt eller vanligt använt elektroniskt format och när möjligt överföra sådana personuppgifter till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).

Återkalla kundens samtycke till att behandla hans/hennes personuppgifter.

Få information om förekomsten av ett automatiserat beslutfattande (exempelvis avslag på en kreditansökan), inbegripet profilering, och i sådant fall ha rätt att få meningsfull information om logiken bakom och betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Framföra klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om kunden anser att behandlingen av kundens personuppgifter kränker kundens rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Mangold bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning Mangold måste uppfylla.

KONTAKT