BLANKETTER

Blankett
Anmälan/ändring av bankkonto
Anmälan om månadssparande
Avslut av Depå
Depå-/kontoavtal
Kundkännedom – juridiska personer
Kundkännedom – privatpersoner
Kundkännedom – minderåriga
Likvidgranskningsblankett - juridisk person
Likvidgranskningsblankett - fysisk person
Medborgarskap
Person i politiskt utsatt ställning
Passandebedömning - Aktier och fonder
Passandebedömning - ETFer och AIFer
Passandebedömning - Obligationer och andra räntebärande instrument
Passandebedömning - Preferensaktier och konvertibler
Passandebedömning - Värdepapperskredit
Passandebedömning - Standardiserade optioner och terminer
Passandebedömning - Teckningsrätter och teckningsoptioner
Transaktionsorder
Uttag av kontanter
Uppdatering av kundkännedom privatpersoner
Uppdatering av kundkännedom juridiska personer
Fullmakter
Fullmakt (Ombud)
Föräldrafullmakt
Avsluts- och överföringsfullmakt för depå och konto
Insynsfullmakt
Fullmakt Dödsbo
OM-avtal
Avtal för handel med optioner och terminer på Nasdaq
ISK-avtal
Flytt av värdepapper mellan ISK
Flytt av värdepapper till ISK
Avtal om investeringssparkonto
Övrig information
Allmänna bestämmelser för depå/konto fr.o.m 3 januari 2018
Allmänna bestämmelser för depå/konto
Allmänna villkor för handel med finansiella instrument fr.o.m 3 januari 2018
Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
Allmänna villkor för utförande och förmedling av elektroniska order via webbapplikation
Allmänna villkor Investeringssparkonto
Allmänna villkor för tillgång till informations- och handelssystemet Mangold Trader (InFront) samt allmänna villkor för utförande och förmedling av elektroniska order
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument
Information med anledning av distans- och hemförsäljningslagen
Information om Mangold
Kundkategorisering
Order
Policy för bästa utförande av order
Kontonummer för Mangold - kund
ISK Godkända Investeringstillgångar
ISK, Förhandsinformation
Väsentlig information om Mangold