Godkänn villkor
Erbjudandet enligt detta Informationsmemorandum riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt detta Informationsmemorandum förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Anmälan om teckning av konvertibler i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Varken uniträtterna eller de nya konvertiblerna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något annat land, där distribution av detta Informationsmemorandum eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av konvertibler i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får uniträtterna, BTU:erna, eller konvertiblerna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till person med hemvist enligt ovan.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Wifog
Läs mer

Konvertibelemission Wifog Holding AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Wifog Holding AB (publ)
Teckningspris: 10 SEK
Teckningsperiod: 1 december - 17 december 2015
Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) konvertibel
Avstämningsdag:27 november
Handel i uniträtter:1 - 15 december 2015
Emissionslikvid:16 005 400 SEK
Övertilldelningsoption:6 000 000 SEK
Ränta:12% per år
Konverteringsperiod:15 maj - 15 juni 2017
Konverteringskurs:10 SEK
Teckna Konvertibler
Bank ID krävs för onlineteckning.

Om Wifog

Wifog-tjänsten lanserades i december 2013. Wifog drivs och ägs av Wifog AB som registrerades på Bolagsverket i juli 1999. Under hösten 2015 noterades Bolaget på Nasdaq First North genom ett omvänt förvärv, varvid namnet ändrades till Wifog Holding AB (publ).

 

Wifog är en teleoperatör som ger sina abonnenter möjligheten att sänka sina mobilkostnader genom att ta del av reklamerbjudanden och marknadsundersökningar.

 

Bolaget har sedan starten blivit väl mottaget på marknaden där varumärket växt sig allt starkare med tiden, vilket lett till att tjänsten idag har cirka 50 000 aktiva användare. Den höga tillväxten av antal abonnenter under det första hela verksamhetsåret år 2014 visar att Bolaget har en tjänst som efterfrågas av konsumenterna vilket ger en bra och stabil plattform för framtida tillväxt. Wifog beräknas därmed fortsätta sin kraftiga tillväxt genom att erbjuda reklamfinansierat gratisabonnemang för telefoni, SMS och surf för mobiltelefoner och surfplattor.

Affärsidé

Wifogs affärsidé är att erbjuda annonsfinansierad mobilsurf, telefoni- och sms-tjänster genom sin verksamhet som teleoperatör, där användarna kan bli av med hela eller delar av sin telefonräkning genom att ta emot riktade annonsbudskap, shoppa eller delta i användarundersökningar. Wifogs värde byggs av Bolagets förmåga att skapa nytta för användare och samarbetspartner, förmågan att utöka användarbasen och expandera plattformen till nya marknader.

 

Wifogs inbyggda kapacitet att leverera relevant information till både annonsörer och användare (effektannonsering) är fundamental för Bolagets position på annonsmarknaden. Genom att vara experter på att mäta, analysera och paketera användarbeteende och därför tillhandahålla rätt innehåll, attraktiv paketering via vertikaler och hög relevans optimerar Bolaget succesivt värdet av erbjudandet mot både annonsör och användare.

Verksamhetsutveckling

Under årets första tre kvartal utvecklade Wifog en ny teknisk plattform med utökad funktionalitet vars lansering skedde den 1 oktober 2015. I samband med utvecklingen av den nya plattformen tog Bolaget även fram en ny incitamentdriven affärsmodell, där användaren genom sin egen aktivitet kan påverka sina egna kostnader. Ju aktivare användaren är, desto lägre är användarens telefon- och datakostnader. Vidare kan en användare endast sänka sina egna kostnader i proportion till den intäkt som användaren generar Bolaget. Detta innebär att aktiva användare kan bli av med alla sina kostnader medan de mindre aktiva måste stå för de kostnader de inte vill eller kan bära genom engagemang. Wifog har således skapat en incitamentsdriven affärsmodell som gör det möjligt för användarna att helt eller delvis, genom personligt engagemang, finansiera sin konsumtion utan att påverka Bolagets intäkter negativt.

 

Bolaget ser att den nya affärsmodellen redan under första månaden (oktober) markant förbättrat Bolagets nyckeltal i jämförelse med föregående månad (september):

 

– Omsättningstillväxt om 99 %

– Förbättrad bruttomarginal om 89 %

– Förbättrad EBITDA om 0,9 MSEK

VD-ord

Wifog är en mobiloperatör där användarna kan bli av med hela eller delar av sin telefonräkning genom att titta på reklam, shoppa och delta i användarundersökningar. Hur mycket eller lite man gör är frivilligt, men ju högre aktivitet och engagemang desto större avkastning i form av lägre mobilräkning.

 

Vårt mål är att våra användare skall kunna integrera så många av sina vardagliga bestyr som möjligt i Wifogs plattform och därmed bli av med stora delar av hushållets mobilkostnad utan egentlig ansträngning. Vi tycker att det är ett klockrent upplägg och vi vill positionera oss som ”det smarta operatörsvalet”.

 

I talande stund så har vi knappa 50 000 användare och över 2000 aktieägare. Vi är stolta och glada över båda siffrorna och vi jobbar stenhårt för att användarna skall bli fler och nöjdast i branschen och att aktieägarna skall gå en gynnsam värdeutveckling till mötes.

 

Wifogs ledning och styrelse har fastställt följande huvudmål för verksamhetsåret 2016:

 

– Uppnå ett positivt resultat i Sverige, vilket visar på en lönsam affärsmodell inför kommande marknadsetableringar.

– Fördubbla den svenska användarbasen till 100 000 användare.

– Etablera och förstärka Bolagets varumärke på den svenska marknaden och etablera Bolaget hos den stora allmänheten i Sverige.

– Etablera Bolagets plattform som en Value Added Service (VAS) utanför Sverige och lansera tjänsten tillsammans med operatörer på minst två internationella marknader.

 

Sverige är vår hemmaplan och en erkänt god testmarknad för nya varor och tjänster. Det som fungerar i Sverige brukar ha goda förutsättningar att bli väl mottaget på andra marknader.

 

Under det gångna året har vi arbetat enträget med att utveckla vårt erbjudande och ställa om vår affärsmodell för att kunna säkerställa lönsam tillväxt i Sverige och expansion utanför Sveriges gränser.

 

Det finns alltid tusen saker kvar att göra för att förbättra en tjänst och optimera en affär, men vi anser att vi kommit en bra bit på vägen och har god kontroll på fortsättningen i Sverige och med det har arbetet för expansion kunnat påbörjas.

 

Wifog kommer även utanför Sveriges gränser skapa kundvärde och affärsnytta genom att tillhandahålla en plattform för att mobilabonnenter skall kunna bli av med hela eller delar av sin telefon- och datakostnad, men där som en Value added service (VAS) i mobiloperatörers befintliga användarbas och inte som en virtuell operatör vilket är fallet i Sverige.

 

Jag ser fram mot ett spännande 2016 tillsammans med nya och gamla ägare, nya och gamla användare och tillsammans med ett taggat team och en engagerad styrelse!

 

Stockholm, den 25 november 2015

Peter Håkansson, VD

Informationsmemorandum
Teaser

Särskild anmälningssedel

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Teckna Konvertibler
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Wifog


Aktie: Wifog
Anmälningsperiod: 1 december - 17 december 2015
Teckningskurs: 10 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av konvertibler i Wifog. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken konvertibler till det totala beloppet om @pris_totalt.
<< Tillbaka

Handel i uniträtter

Handel i uniträtter sker på Mangoldlistan. Uniträtter kommer endast kunna säljas en gång, varefter de inlåses fram till att extra bolagsstämma den 14 december 2015 fattat beslut om att godkänna konvertibelemissionen. Vänligen kontakta din bank/förvaltare för att köpa eller sälja uniträtter.

Verksamhetsutveckling

Wifog Holding AB (publ) kommer månadsvis publicera vissa nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling. I länken nedan finnes nyckeltal och utveckling för oktober och november månad.

Nyckeltal oktober

Nyckeltal november

Teaser

För att se teasern framtagen i samband med erbjudandet, klicka här.

Välj BankID signeringsmetod