Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hong Kong, Schweiz eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktier som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande informationsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hong Kong, Schweiz eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hong Kong, Schweiz eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i VA Tools of Sweden AB
Läs mer

VA Tools of Sweden AB

Erbjudande

Emittent: VA Tools of Sweden AB, org.nr 556978-7988
Teckningspris: 300 SEK per aktie
Teckningsperiod: 14 mars - 15 april 2016
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Inbjudan att teckna aktier i VA Tools of Sweden AB.

VA Tools of Sweden satsar på innovativa metoder för framtagning av verktyg för plåtkomponenter till fordonskarosser och andra produkter.

Vi säljer licenser till CAMITO, som är en patenterad och verifierad teknik för sammangjutning av grå-/segjärn och stål. Användning av CAMITO reducerar ledtiden och kostnaderna för verktygsframtagning. Därmed kan vi assistera fordonsindustrin och övriga verkstadsindustrin att möta dagens och framtidens utmaningar med avseende på kortare produktframtagningstider (Time To Production /Time To Market) och rimliga tillverkningskostnader.

VA Tools of Sweden återstartar/lanserar CAMITO. Vår affärsidé går ut på licensförsäljning till olika gjuterier runtom i världen. I licensen ingår det ett utbildningspaket avseende verktygskonstruktion samt handhavande av gjutningstekniken.

Dagens marknad är de gjuterier som har möjlighet att gjuta samman grå-/segjärn och stål. Intresset för CAMITO är stort bland fordonsföretag, plåtkomponenttillverkare, verktygstillverkare och gjuterier. CAMITO är alltså patenterad, verifierad och redo för kommersialisering. Dagens emission är inriktad på att bygga upp organisation samt starta upp försäljningsaktiviteter.

VA Tools of Sweden har också möjlighet att tillhandahålla metalliska verktygssegment och insatser som är framtagna genom additiv tillverkning/3D-printning samt 3D-printade gjutmodeller och gjutformar. Verktygs-framtagningstiden kan förkortas avsevärt genom additiv tillverkning/3D-printning.

Innovativa metoder för ledtids- och kostnadseffektiv verktygsframtagning för plåt-/karosskomponenter utgör m a o ledstjärnan för VA Tools of Sweden’s verksamhet.

 

Hässleholm den 28 februari 2016

Nader Asnafi, VD, VA Tools of Sweden AB

Docent, Teknologie doctor

Se filmen från bolagspresentationen hos NGM

 

Välkomna till informationsmöte med bolaget!

29 mars 2016, kl. 17.00 – 19.15.

 Agenda:

17.00-17.30                   Kaffe m m

17.30-18.15                   Inledning, presentation, frågor och kommentarer

18.15-19.15                   Mingel, Mingelbuffé/dryck/kaffe mm

19.15                              Avslutning

 

Stora Salen, Jernkontoret.

Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

För anmälan, skicka ett mail till: info@va-tools.se

 

NEDLADDNING

Anmälningssedel_VA Tools Sweden AB

IM VA Tools of Sweden AB

 

 

 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
VA Tools of Sweden AB


Aktie: VA Tools of Sweden AB
Anmälningsperiod: 14 mars - 15 april 2016
Teckningskurs: 300 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i VA Tools of Sweden AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod