Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudan och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om accept i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktier som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande erbjudandehandling har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Quartiers Properties AB (publ)
Läs mer

Utbyteserbjudande till preferensaktieägare i Quartiers Properties AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Quartiers Properties AB
Teckningspris: Se nedan för detaljer kring utbyteserbjudandet
Acceptperiod: 28 juli - 28 augusti 2020

Motiv för erbjudandet

Quartiers Properties har ställt in utdelningen på Bolagets preferensaktier och erbjuder härmed preferensaktieägare möjligheten att konvertera preferensaktier till stamaktier, samt vederlagsfria teckningsoptioner. Utbyteserbjudandet görs för att erbjuda preferensaktieägare att istället erhålla stamaktier i Bolaget eftersom utdelning inte kommer att kunna ske de kommande 2-4 åren.

 

Anledningen till det är dels att Quartiers Properties tagit del av stödpaket lanserade av den spanska staten, och att genomförande av utdelningen skulle kunna riskera att trigga en återbetalningsskyldighet eller förhindra Quartiers Properties att eventuellt ta del av framtida stödåtgärder. Därtill signerade Quartiers Properties ett lån den 15 juli 2020 som säkerställde Bolagets likvida ställning och rörelsekapital. Lånevillkoren tillåter inte att Bolaget genomför utdelning på preferensaktierna under lånets löptid, vilket innebär de kommande 2-4 åren. Lånet bedöms säkerställa Quartiers finansiella situation och ger Bolaget tid och möjlighet att fortsätta med sin affärsplan utan att behöva sälja av tillgångar till kraftigt rabatterade priser.

 

Erbjudandet bedöms i sin helhet stärka Quartiers Properties finansiella ställning på kort och lång sikt genom att den årliga utdelningen på preferensaktierna minskar. Bolaget tillförs ingen likvid direkt via Erbjudandet, men kan komma att erhålla likvida medel från inlösen av teckningsoptioner (TO 3 och TO 4). Denna eventuella likvid ska i så fall användas för vidare investeringar och för att utveckla Bolaget ytterligare.

 

Utbyteserbjudandet i korthet

Årsstämman i Quartiers Properties beslutade den 26 juni 2020 att rikta ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare av preferensaktier i Bolaget om inlösen av preferensaktier mot erhållande, per inlöst preferensaktie, av en (1) stamaktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021 (TO 3) och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie 2020/2022 (TO 4). Bolagsstämmans beslut innefattade (i) minskning av Bolagets aktiekapital genom indragning av preferensaktier, samt (ii) riktade emissioner av stamaktier och teckningsoptioner till de preferensaktieägare som accepterar Erbjudandet.

 

Erbjudandet sker i syfte att förstärka Bolagets finansiella ställning. Genomförande av Erbjudandet innefattar (i) minskning av Bolagets aktiekapital genom indragning av preferensaktier, varvid aktiekapitalet kan minskas med högst 251 537,3 SEK genom indragning av högst samtliga 10 061 492 preferensaktier i Bolaget, samt (ii) riktade emissioner av stamaktier och teckningsoptioner till de preferensaktieägare som accepterar Erbjudandet. De riktade emissionerna innebär att högst 10 061 492 stamaktier kan emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 251 537,3 SEK samt att högst 10 061 492 teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO 3) kan emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 251 537,3 SEK och högst 10 061 492 teckningsoptioner av serie 2020/2022 (TO 4) kan emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 251 537,3 SEK.

 

Acceptfrist

28 juli till och med den 28 augusti 2020. Styrelsen har rätt att förlänga anmälnings- och teckningstiden.

 

Leverans av värdepapper

Det antal preferensaktier som anmäls för inlösen kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat, VP-konto, ett så kallat apportkonto, i aktieägarens namn. Detta innebär att de anmälda aktierna spärras och kan därmed inte överlåtas. Så snart anmälnings- och teckningstiden för Erbjudandet har löpt ut och registrering har skett hos Bolagsverket kommer investeraren erhålla en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner har skett på dennes VP-konto. I samband därmed avslutas även apportkontot. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 37 2020.

 

 

Prospekt – Utbyteserbjudande i Quartiers Properties AB (publ)

 

Teckningsoptionsvillkor TO 3

 

Teckningsoptionsvillkor TO 4

 

Sammanfattande informationsbroshyr

 

Acceptsedel för Återsköpserbjudande till preferensaktieägare i Quartiers Properties AB (publ)

 

Anmälan av erbjudande i
Quartiers Properties AB (publ)


Aktie: Quartiers Properties AB (publ)
Anmälningsperiod: 28 juli - 28 augusti 2020
Teckningskurs: Se nedan för detaljer kring utbyteserbjudandet


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Quartiers Properties AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod