Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Prime Living AB
Läs mer

Utbyteserbjudande gällande preferensaktier i Prime Living AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Prime Living AB
Teckningspris: För 1 preferensaktie av serie B erhålls 20 stamaktier
Acceptperiod: 4 mars - 25 mars 2020

Kort om bolaget

 

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

 

Villkor i korthet  för Utbyteserbjudandet

Prime Living AB (publ) genomför ett utbyteserbjudande som innefattar ett erbjudande om frivillig inlösen av högst 1 300 000 preferensaktier av serie B och en riktad nyemission av högst 26 000 000 stamaktier till de innehavare av preferensaktier av serie B som har accepterat inlösen, med 20 aktier per inlöst preferensaktie av serie B.

 

Inlösen av en preferensaktie av serie B berättigar till en fordran motsvarande aktiens kvotvärde multiplicerat med 20, vilket motsvarar det belopp som krävs för att teckna 20 stamaktier till kvotvärdet, inlösenfordran. Rätten att få preferensaktie av serie B inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar 20 stamaktier per inlöst preferensaktie av serie B, och betalar med Inlösenfordran.

 

Acceptsedel – preferensaktier av serie B

Villkor och anvisningar

Q&A

 

Anmälan av erbjudande i
Prime Living AB


Preferensaktie: Prime Living AB
Anmälningsperiod: 4 mars - 25 mars 2020
Teckningskurs: För 1 preferensaktie av serie B erhålls 20 stamaktier


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Prime Living AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod