Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Obducat AB (publ)
Läs mer

Utbyteserbjudande av preferensaktier i Obducat AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Obducat
Teckningspris:
Acceptperiod: 3 december - 17 december 2019
Emissionsvillkor preferensaktier av serie Acirka 1,703 nya stamaktier av serie A i Bolaget för varje preferensaktie av serie A som löses in
Emissionsvillkor preferensaktier av serie Bcirka 1,703 nya stamaktier av serie B i Bolaget för varje preferensaktie av serie B som löses in
Maximalt antal emitterade aktier1 127 487 stamaktier av serie A och 28 356 500 stamaktier av serie B

Kort om bolaget

Obducat utvecklar och levererar innovativa teknologier med fokus på litografiska produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer för användning vid massproduktion såväl som forskning och utveckling.

 

Bakgrund

Den kraftiga ökningen av orderingången under 2018, som totalt uppgick till ca 100 MSEK, har bevisat att Obducats produkt- och teknikportfölj har hög relevans på marknaden och att det bredare kommersiella genombrottet har påbörjats. Utmaningen med den kraftiga ökningen av orderingången är det ökade rörelsekapitalbehovet som uppstått. Styrelsen har arbetat med att försöka säkerställa en långsiktig lånebaserad finansieringslösning men aktiviteterna har ännu inte lett till önskat resultat.

Orderingången hitintills för 2019 är väsentligt lägre än förväntat. Ett flertal order har inte materialiserats i enlighet med kundernas kommunicerade tidplaner. Fördröjningarna är i flertalet fall en konsekvens av den efterfrågenedgång som handelskriget mellan USA och Kina bidragit till och som huvudsakligen drabbar Bolagets kunder inom elektronik och halvledarindustrin.

Bolaget kan konstatera en ökning av aktivitetsnivån hos kunderna mot slutet av tredjekvartalet vilket förväntas leda till affärsavslut i fjärde kvartalet avseende ett flertal av de utestående offerterna. Detta positiva tecken förväntas vara inledningen på den återhämtning som branschbedömare ser för 2020 och som bedöms leda fram till fortsatt tillväxt mot en ny toppnotering 2023.

Det är viktigt att Bolaget har förutsättningarna att kunna växa med den förväntade återhämtningen samtidigt som planerade investeringar i förstärkning av försäljningsorganisationen, produktutveckling samt uppbyggnad av pilotproduktionslinje i Lund ska kunna genomföras enligt plan.

 

Motiv

Syftet för återköpet av egna preferensaktier är att förbättra bolagets kapitalstruktur, vilket förbättrar förutsättningarna för att nå långsiktigt bra finansiella lösningar för Bolaget.

Villkor i korthet  för Utbyteserbjudandet

I Utbyteserbjudandet erbjuds innehavare av preferensaktier av serie A  (ISIN: SE0009357528) och preferensaktier av serie B (ISIN: SE0009357536) att i återköpserbjudande försälja preferensaktier av serie A respektive preferensaktier av serie B till Bolaget och att teckna nya stamaktier av serie A respektive nya stamaktier av serie B i Bolaget i en nyemission och då använda försäljningsfordran för att betala för tecknade stamaktier.

Återköpsbeloppen i återköpserbjudandena är 3,15 kronor per preferensaktie oavsett serie och betalning erläggs i form av försäljningsfordran. Beloppet, till vilket stamaktierna av serierna A och B i Obducat tecknas för, är 1,85 kronor per stamaktie oavsett serie. Deltagande i återköpserbjudandena förutsätter att innehavare av preferensaktier av serie A respektive serie B samtidigt med anmälan om försäljning av sina aktier tecknar stamaktier av serie A respektive serie B för en total teckningslikvid motsvarande återköpsbeloppet för samtliga preferensaktier av serie A respektive serie B som anmälan om försäljning avser. Betalning av tecknade stamaktier sker genom kvittning av försäljningsfordran.

Genom deltagande i Utbyteserbjudandet erhålls cirka 1,703 nya stamaktier av serie A i Bolaget för varje preferensaktie av serie A som anmälan om försäljning avser respektive cirka 1,703 nya stamaktier av serie B i Bolaget för varje preferensaktie av serie B som anmälan om försäljning avser. Om försäljningsfordran inte räcker till betalning av en hel stamaktie i Utbyteserbjudandet bortfaller överstigande belopp utan kompensation.

 

 

Prospekt

Acceptsedel – Preferensaktier av serie A

Acceptsedel – Preferensaktier av serie B

Villkor och anvisningar

Anmälan av erbjudande i
Obducat AB (publ)


Preferensaktie av serie A samt preferensaktie av serie B: Obducat AB (publ)
Anmälningsperiod: 3 december - 17 december 2019
Teckningskurs:


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Obducat AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod