Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Urb-it AB (publ)
Läs mer

Välkommen att teckna aktier i Urb-it AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North

Erbjudande

Emittent: Urb-it AB (publ)
Teckningspris: 15 SEK
Teckningsperiod: 15 juni - 28 juni 2017
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Välkommen att teckna aktier i Urb-it i samband med noteringen på Nasdaq First North. På denna sida kan du ladda ned bland annat prospekt och anmälningssedel.

 

Affärsidé

Erbjuda detaljhandel och konsumenter effektiva verktyg för shopping on-demand, som ger konsumenterna enkel och effektiv tillgång till butikernas sortiment – var, när och dit de vill – med hög personlig service.

 

Shopping med Urb-it

Konsumenten handlar

Konsumenten gör sitt köp i appen eller via retailers webbutik. Konsumenten väljer tid och plats för att få sin beställning.

 

Urb-it hämtar

En urber tar sig direkt till butiken och hämtar konsumentens beställning samtidigt som konsumenten kan följa resan i realtid via mobilen.

 

Urb-it lämnar

Urbern lämnar produkten direkt till konsumenten, på överenskommen plats och tid – i en personlig shoppingupplevelse som är bekväm, snabb och samtidigt miljövänlig.

 

Affärsmodell

• Urb-its affär bygger på intjäning från anslutna butiker och konsumenter som effektivt kan sälja och köpa varor via Urb-its plattform och app/webb.
• För detta tar Urb-it ut en marknadsmässig ersättning. Konsumenten betalar en fast avgift på 99 kr och butiken en avgift per leverans, fast eller rörlig utifrån varans pris.
• En nyckeltillgång är den tekniska plattform som Urb-it utveckat, vilken gör att butikerna kan koppla upp sitt lagerhållna sortiment som snabbt kan tillgängliggöras för konsumenten. Urb-it köper inga egna produkter och håller inget eget lager, utan medierar transaktionen och ser till att varan kommer till kunden.
• Det upplägg för egenanställning som Urb-it utvecklat för sina urbers ger både flexibilitet och trygghet. Urbers får sin ersättning direkt efter utfört arbete och att Urb-it betalt in sociala avgifter.
• Låga fasta kostnader och låga etableringskostnader gör Urb-its verksamhet skal- och reperterbar vilket möjliggör snabb och effektiv geografisk expansion.
• Den molnbaserade IT-plattformen möjliggör tillkommande intäkter, bland annat i form av leasing av software till andra företag – så kallas SaaS (software as a service).
• Urb-its affär bygger på att verkliga värden skapas både i B2B-ledet och B2C-ledet, då detaljhandel och konsumenter kan nyttja fördelarna med det bästa i kombinationen av digital och fysisk handel.

 

Mål och strategier

De operativa verksamhetsmålen är att:
• Nå kritisk massa och därmed positiv rörelsemarginal i befintliga marknader.
• Expandera till mellan 33 och 50 städer 2022.
Strategin bygger på att:
• Ha flexibel prissättning för snabb tillväxt.
• Utveckla nya funktionaliteter för både konsumenter och retailers så att deras betalningsvilja ökar.
• Fokusera på användarvänlighet, skalbarhet och kostnadseffektivitet för att underlätta expansion.

Urb-it idag

• Operativ verksamhet i Stockholm, London och Paris.
• 10 000 genomförda uppdrag med 100% leveransprecision och kundnöjdhet.
• 850 licensierade urbers, varav 700 i Stockholm – lätt att bygga ut vid behov.
• Över 100 anslutna detaljhandelsföretag.

 

Transaktionsstruktur – Erbjudande om 110 MSEK + Övertilldelningsoption om 16,5 MSEK

  • Pre-money värdering 188 MSEK.
  • Indikativ teckningsperiod 15 juni – 28 juni 2017.
  • Teckningsåtaganden och garantiåtaganden 100% av Erbjudandet (74 procent som teckningsåtaganden och 26 procent som garantier).

Use of proceeds

  • Finansiera försäljningssatsningar i befintliga städer: Integration av fler retailers till bolagets plattform samt marknadsföringskampanjer i syfte att generera fler köpklara konsumenter i Stockholm, Paris och London.
  • Finansiering vidareutveckling av Urb-its plattform: Vidareutveckling av Urb-its teknikplattform för att effektivisera integrationen med retailers och öka användarfunktionaliteten för konsumenten i syfte att skapa en bättre shoppingtjänst.
  • Stärka bolagets finansiella ställning: Allmänna företagsändamål, inklusive att täcka bristen på bolagets rörelsekapital samt attrahera och bibehålla bolagets personal för att uppnå Urb-its mål.

Dokument

Prospekt svenska

Prospekt engelska

Teaser svenska

Teaser engelska

Anmälningssedel svenska

Anmälningssedel engelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Urb-it AB (publ)


Aktie: Urb-it AB (publ)
Anmälningsperiod: 15 juni - 28 juni 2017
Teckningskurs: 15 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Urb-it AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

ANMÄLAN AV ERBJUDANDE I URB-IT AB (PUBL)
Du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.

Tack för din anmälan!
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod