Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Unibap AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Unibap AB (publ) i samband med listningen på Nasdaq First North

Erbjudande

Emittent: Unibap AB (publ)
Teckningspris: 20 SEK
Teckningsperiod: 6 mars - 17 mars 2017
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Välkommen att teckna aktier i Unibap i samband med noteringen på Nasdaq First North. På denna sida kan du ladda ned bland annat investeringsmemorandumet.

Bakgrund

Unibap avser att revolutionera tillverkningsindustrin genom att förändra industriella robotar från förprogrammerade maskiner till seende intelligenta producerande enheter. Bolagets plattform kombinerar artificiell intelligens (AI) och robotik för att i nutid se, beräkna och utföra specifika uppgifter. Tekniken bygger både på mjuk- och hårdvara som analyserar bilder på liknande sätt som den mänskliga hjärnan bearbetar synintryck (ett artificiellt visual cortex).

 

VD har ordet

”Vi tar nu nästa steg i vår expansion och applicerar vår beprövade teknik och kunskap från rymden på säkerhets­kritiska automations- och robotiksystem på jorden. Med vår plattform Intelligent Vision System 70 (IVS-70) kombinerar vi artificiell intelligens (AI), Internet of Things och robotik för att skapa framtidens autonoma system. Under 2016 tog vi ett stort steg genom att tillsammans med Robotdalen visa att IVS-70 kan styra alla ABB-robotar med hjälp av sin lokala, kognitiva förmåga. Denna demonstration flyttar gränserna för hur industrirobotar kommer att användas i framtiden.

 

Välkommen att teckna aktier och vara med på Unibaps spännande resa, från tillämpningar på jorden till människans flytt till andra planeter. Var med oss och skapa framtiden inom intelligent automation och robotik.”

 

Affärsmodell

Industriell robotik drivs idag av så kallade integratörer som köper industrirobotar från ett antal globala tillverkare (exempelvis ABB Robotics, Kuka och Motoman) och gör nödvändiga anpassningar för att automatisera tillverkningen på plats. Unibap har en unik och flexibel lösning som kan anpassas efter kundens behov och reducera installationskostnaderna betydligt då flera av dagens steg i värdekedjan kan tas bort samtidigt som små och medelstora företag kan få en kostnadseffektiv tillgång till industrirobotar.

 

Investment case

  • Enorm marknadspotential – under 2015 ökade marknaden för industrirobotar med 15 procent till cirka 254 000 installationer.
  • Med bolagets senaste framsteg inom AI kan Unibap betjäna cirka 84 000 av dessa.
  • Kostnaden för SME-bolag är hög där endast programmering av en robot kostar omkring 400 000-500 000 SEK, vilket kan             kraftigt reduceras av Unibaps applikationer.
  • Bolaget har erhållit många priser och utmärkelser, bland annat en plats på 33-listan och samarbete                                                     med European Space Agency (ESA).
  • Fredrik, Unibaps VD, är grundare av ÅAC Microtec och är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

 

Use of proceeds

  • Vidare förädling av bolagets applikationsmjukvara.
  • Internationalisering inom främst Norden, Tyskland, Nordamerika och Sydostasien.
  • Strategiska förvärv.

 

Dokument

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Unibap AB (publ)


Aktie: Unibap AB (publ)
Anmälningsperiod: 6 mars - 17 mars 2017
Teckningskurs: 20 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Unibap AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

ANMÄLAN AV ERBJUDANDE I UNIBAP AB (PUBL)
Du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.

Tack för din anmälan!
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod