Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudan och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om accept i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktier som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande erbjudandehandling har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Mr Green & Co AB (publ)
Läs mer

Underhandserbjudande till aktieägare i Mr Green & Co AB (publ)

Erbjudande

Emittent: William Hill lämnar ett underhandserbjudande till aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ)
Teckningspris: 69,0 SEK
Teckningsperiod: 27 juli - 26 augusti 2019

William Hill har tidigare erbjudit aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ) att mot kontant vederlag överlåta samtliga aktier i Bolaget till William Hill. William Hill kontrollerar idag cirka 98,5 procent av aktierna i Bolaget. För att möjliggöra en mer skyndsam utbetalning av vederlag till kvarvarande aktieägare än vad som kan uppnås genom pågående tvångsinlösenprocess ges härmed kvarvarande aktieägare möjligheten till att lämna in resterande aktier mot ett kontant vederlag om 69 kronor per aktie innan själva tvångsinlösenprocessen är slutförd.

 

Anmälningsperioden är löpande med settling månadsvis fram tills dess tvångsinlösenprocessen är klar. För att erhålla vederlag omkring 4 september ska acceptsedeln ha skickats in senast den 26e augusti 2019.

 

Informationsblad

Information sheet

Acceptsedel

 

 

 

Anmälan av erbjudande i
Mr Green & Co AB (publ)


Aktie: Mr Green & Co AB (publ)
Anmälningsperiod: 27 juli - 26 augusti 2019
Teckningskurs: 69,0 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Mr Green & Co AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har accepterat underhandserbjudandet för @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod