Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finsk eller svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av vinstandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Vinstandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)
Läs mer

Teckning av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)
Teckningspris: NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje ny emission. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan. SEK
Teckningsperiod: 1 april - 28 april 2021
Anmälningstid:Löpande månadsvis, sista dag för teckning 4 bankdagar innan månadsskifte
Minsta teckning:100 000 SEK
Betalning:Mot avräkningsnota. Avräkningsnota beräknas skickas ut 2 bankdagen i månaden
Kurs:NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje emission
Minsta nominella belopp:1 SEK
Övrig info:Leverans av vinstandelslånet sker i nominellt belopp. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan.
Teckna vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

För kunder som använder macOS och iOS.

För närvarande har vi tekniska problem med emissionsteckningar via macOS och iOS. Vi arbetar så fort vi kan med att åtgärda problemen.

Tills vidare kan problemet kringgås genom att uppdatera en inställning i webbläsaren.
Se guide här >

KREDITFONDEN SOM INVESTERING

Kreditfondens affärsidé är att bedriva direktutlåning till mindre och medelstora företag som exempelvis befinner sig under någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov av kapital. Kreditfondens avkastningsmål är 6-10% per år med en förväntat låg volatilitet. Kreditfonden avser att erbjuda de investerare som är intresserade av fondens placeringsstrategi att teckna sig för Vinstandelslån. Investerare i Vinstandelslånen kan vara privatpersoner, företag, diskretionära förvaltningsuppdrag samt professionella investerare.

 

Att de flesta investeringsalternativ i marknaden är anpassade till den normala spararens behov har lett till att flera intressanta investeringsmöjligheter i praktiken har undantagits från marknaden för de privata investerarna, bland annat beroende på höga krav på minsta investeringsbelopp samt inlåsningseffekter. Kreditfondens ambition är därför att skapa en indirekt tillgänglighet till sådana investeringar som annars inte är åtkomliga för privatinvesterare genom att öppna Kreditfonden för icke-professionella investerare genom att notera Vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX.

VAD INNEBÄR DET ATT INVESTERA I VINSTANDELSLÅN

Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-10 procent per år med låg volatilitet. Precis som investering i sedvanliga värdepappers- och specialfonder beror investeringsresultatet av förvaltarens förmåga att investera kapitalet och generera en god avkastning.

 

Kreditfonden tillämpar riskspridning på sin portföljsammansättning. Låneavtalens löptider är i de flesta fall upp till tolv månader. Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

 

Kreditfondens ledning bedömer att potentialen i fondens produkt är stor mot bakgrund av stor efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt fortsatt försiktighet från banker samt olönsamhet när det gäller att lämna motsvarande krediter och lån.

 

Under 2015 gjordes den första publika emissionen av Vinstandelslån, vilka noterades den 4 januari på marknadsplatsen NGM-NDX. Därefter kommer tolv emissioner per år att genomföras vid utgången av varje månadsskifte. Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker kontinuerligt via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

 

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till  3 000 000 000 SEK.

 

VARFÖR INVESTERA I KREDITFONDEN

 

  • Kreditfonden (Scandinavian Credit Fund I) står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige via lagen om alternativa investeringsfonder.
  • Som investerare i fonden har man tillgång till en sparprodukt med hög förväntad avkastning till en låg risk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare.
  • Fondens avkastningsmål är 6-10% per år med en låg volatilitet.
  • En investering i fonden bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företags expansion och utveckling.
  • Kreditfonden skiljer sig från andra fonder då den ger investerare tillgång till en placering med fokus på mindre och medelstora företag.
  • Fonden fokuserar på lånekapital och företagen behöver inte ge upp ägande när de ingår engagemang med fonden.

 

 

Nedladdning

Anmälningssedel

Basfakta för investerare

Informationsbroschyr

Prospekt – 2019

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblanket – juridisk person

Kostnadseffekt

Inlösenblankett

Teckna vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)


Vinstandelslån: Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)
Anmälningsperiod: 1 april - 28 april 2021
Teckningskurs: NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje ny emission. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan. SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat vinstdelslån i Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod