Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finsk eller svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av vinstandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Vinstandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i High Yield Opportunity Fund AB
Läs mer

Teckning av vinstandelslån i High Yield Opportunity Fund AB (publ)

Erbjudande

Emittent: High Yield Opportunity Fund AB
Teckningspris: NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje ny emission. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan. SEK
Teckningsperiod: 1 april - 28 maj 2021
Teckna Vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

För kunder som använder macOS och iOS.

För närvarande har vi tekniska problem med emissionsteckningar via macOS och iOS. Vi arbetar så fort vi kan med att åtgärda problemen.

Tills vidare kan problemet kringgås genom att uppdatera en inställning i webbläsaren.
Se guide här >

BAKGRUND

High Yield Opportunity Fund är en sluten alternativ investeringsfond (AIF) som är noterad på Nordic Growth Market med månatligt NAV. Placeringshorisonten är 3-5 år och fonden har ett nordiskt fokus. Syftet med fonden är att ta tillvara de unika möjligheterna som finns på den nordiska high yield marknaden.

 

Nedladdning

 

Anmälningssedel

Basfakta för investerare

Informationsbroschyr

Prospekt – 2020

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblanket – juridisk person

Kostnadseffekt

Teckna Vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
High Yield Opportunity Fund AB


Vinstandelslån: High Yield Opportunity Fund AB
Anmälningsperiod: 1 april - 28 maj 2021
Teckningskurs: NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje ny emission. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan. SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i High Yield Opportunity Fund AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat vinstandelslån i High Yield Opportunity Fund
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod