Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av kapitalandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Kapitalandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i The Single Malt Fund AB
Läs mer

Teckning av kapitalandelslån i The Single Malt Fund AB (publ) (OLD)

Erbjudande

Emittent: The Single Malt Fund AB
Teckningspris: 100 EUR
Teckningsperiod: 16 januari - 12 november 2018
Erbjudandets storlekUpp till 25 000 000 EURO
Minsta teckningspost1 000 EUR
AIF-förvaltareSentat Asset Management AB
FörvaringsinstitutIntertrust Depositary Services (Sweden) AB
Teckna Kapitalandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

VÄLKOMMEN ATT TECKNA KAPITALANDELSLÅN I THE SINGLE MALT FUND AB

(The application form will be found further down on this web page)

 

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt som tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad.

Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning. Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.

 

The Single Malt Funds prospekt har blivit godkänt av Finansinspektionen och ämnar att notera fondandelarna på en reglerad marknad i Sverige.

 

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, sk ”limited & rare whisky”.

 

Varför en whiskyfond?

 

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, sk ”limited & rare whisky”.

Anledningen till det är att det finns mycket speciella och förmånliga strukturella faktorer som gör denna heterogena marknad mycket intressant ur investeringssynpunkt:
Dels har vi en starkt växande efterfrågan, globalt sett, särskilt vad gäller segmentet Single Malt. Denna ser vi framförallt i USA, men även i fjärran östern (APEC) och mellanöstern (EMEA). Indien och Kina visar även de mycket god tillväxt för Single Malt, särskilt exklusiva och limiterade utgåvor. Det görs stora investeringar från de ledande internationella producenterna för att skjuta fart på dessa två gigantiska marknader. Produktionen av whisky är tidskrävande och långsam, där ledtiderna för kvalitetswhisky ofta är 10-15 år eller längre. Således blir den starka och växande efterfrågan svår att matcha. 

 

Vidare har just limiterad whisky, som vi avser investera i, egenskapen att konsumeras och därmed minskar tillgången/utbudet med tiden. Med minskat utbud av en specifik whisky, stiger priset.

Att hela marknaden ser en kraftig prisuppgång drivs av två faktorer. Utbudet minskar över tiden och inkomstförbättringar på många utvecklingsmarknader möjliggör en ökad köpkraft vilken i sin tur driver efterfrågan.

 

 

Application form (eng)

Anmälningssedel (sv)

Prospekt

Tillägg till Prospekt

Informationsbroschyr

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Reviderad delårsrapport

Kostnadseffekt

 

 

Teckna Kapitalandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
The Single Malt Fund AB


Kapitalandelslån: The Single Malt Fund AB
Anmälningsperiod: 16 januari - 12 november 2018
Teckningskurs: 100 EUR


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av kapitalandelslån i The Single Malt Fund AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat kapitalandelslån i The Single Malt Fund AB.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod