Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av kapitalandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Kapitalandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i The Single Malt Fund AB
Läs mer

Teckning av kapitalandelslån i The Single Malt Fund AB (publ)

Erbjudande

Emittent: The Single Malt Fund AB
Teckningspris: 100 EUR
Teckningsperiod: 11 januari - 4 mars 2021
Teckna Kapitalandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

VÄLKOMMEN ATT TECKNA KAPITALANDELSLÅN I THE SINGLE MALT FUND AB

(The application form will be found further down on this web page)

 

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt som tidigare varit omöjlig att handla.

Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning. Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.

 

The Single Malt Funds prospekt har blivit godkänt av Finansinspektionen och ämnar att notera fondandelarna på en reglerad marknad i Sverige.

 

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, så kallad ”limited & rare whisky”.

 

Varför en whiskyfond?

 

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, så kallad ”limited & rare whisky”.

Anledningen till det är att det finns mycket speciella och förmånliga strukturella faktorer som gör denna heterogena marknad mycket intressant ur ett investeringsperspektiv:
Det finns en starkt växande global efterfrågan, särskilt vad gäller segmentet Single Malt. Denna ser vi framförallt i USA, men även i östra Asien (APEC) och mellanöstern (EMEA). Indien och Kina visar också mycket god tillväxt för Single Malt, särskilt exklusiva och limiterade utgåvor. Det görs stora investeringar från de ledande internationella producenterna för att skjuta fart på dessa två gigantiska marknader. Produktionen av whisky är tidskrävande och långsam, där ledtiderna för kvalitetswhisky ofta är 10-15 år eller längre. Således blir den starka och växande efterfrågan svår att matcha. 

 

Vidare har limiterad whisky, som fonden avser investera i, egenskapen att konsumeras och därmed minskar tillgången/utbudet med tiden. Med minskat utbud av en specifik whisky stiger priset.

Att hela marknaden ser en kraftig prisuppgång drivs således av två faktorer. Utbudet minskar över tiden och inkomstförbättringar på många utvecklingsmarknader möjliggör en ökad köpkraft, vilken i sin tur driver efterfrågan.

 

Pressmeddelande 210108

Teckna Kapitalandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
The Single Malt Fund AB


Kapitalandelslån EUR: The Single Malt Fund AB
Anmälningsperiod: 11 januari - 4 mars 2021
Teckningskurs: 100 EUR


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av kapitalandelslån i The Single Malt Fund AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.

GÄLLANDE TECKNING TILL ISK ELLER KAPITALFÖRSÄKRING
I fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av kapitalandelslån. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade kapitalandelslån inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

GÄLLANDE LEVERANS AV TECKNADE KAPITALANDELSLÅN
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Mangold icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av kapitalandelslån till investerarens vp-konto eller depå. Mangold avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av kapitalandelslånAnmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier EUR nominellt i The Single Malt Fund kapitalandelslån.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod