Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)
Teckningspris: 51 500 SEK
Teckningsperiod: 6 november - 24 november 2017
Erbjudandets storlek118 244 000
Maximalt antal aktier i Erbjudandet2 296
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Styrelsen för Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har den 3 oktober 2017, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 31 maj 2017, beslutat att emittera högst 2 296 A-aktier.

 

Genom Erbjudandet kommer aktiekapitalet maximalt att kunna öka med 459 200 kronor. Teckning av de nyemitterade A-aktierna ska, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, kunna ske av envar som är intresserad av att delta i Erbjudandet på angivna villkor. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 51 500 kronor per aktie. Minsta investeringspost är en (1) aktie, vilket motsvarar 51 500 kronor.

 

Till vem vänder sig investeringen?

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ.) vänder sig till privatpersoner, företag och institutioner som önskar en långsiktig real exponering mot den svenska marknaden för bostadshyresfastigheter. Fonden äger för närvarande fastigheter i Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Laholm och Osby,
med totalt 258 lägenheter.

 

ISK och kapitalförsäkring

Fondens aktier kan tecknas i ISK och kapitalförsäkringar. Kontakta din bank, försäkringsrådgivare
eller Svenska Bostadsfonden direkt för mer information.

 

Prospekt

Anmälningssedel

Fondbroschyr

Produktblad

Basfaktablad

Likvidgranskningsblankett – Juridisk person

Likvidgranskningsblankett – Fysisk person

 

 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)


Aktie: Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)
Anmälningsperiod: 6 november - 24 november 2017
Teckningskurs: 51 500 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod