Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan ” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Finland och Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Finland och Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finsk eller svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Savo-Solar
Läs mer

Teckna aktier i Savo-Solar Oy

Erbjudande

Emittent: Savo-Solar Oy
Teckningspris: 3,73 SEK
Teckningsperiod: 27 november - 11 december 2015
Erbjudandets storlek39 506 742,6 SEK
Maximalt antal aktier i erbjudandet10 591 620 aktier
Maximalt antal teckningsoptioner2 647 905 teckningsoptioner
ErbjudandetFöreträdesemission var för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter
TeckningsrätterEn (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie
TeckningsoptionernaFör varje fyra (1) tilldelade aktier i erbjudandet erhålls en (1) teckningsoption
Första dag för handel exklusive teckningsrätter23 november 2015
Avstämningsdag för deltagande i erbjudandet24 november 2015
Handel i teckningsrätter27 november 2015 – 9 december 2015
Första dag för handel i BTA27 november 2015
Offentliggörande av utfall i erbjudandet17 december 2015
HandelsplatsNasdaq First North
Sista dag för handel i BTA på First North SwedenVecka 53, 2015
Första dag för handel i teckningsoptioner på First North SwedenVecka 1, 2016
Teckningsperiod för teckning med stöd av teckningsoptioner5 oktober – 21 oktober 2016
Teckningspris per teckningsoption1,00 EUR (beloppet i SEK fastställs med EURSEK terminkursen 3 oktober 2016)
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Välkommen att teckna aktier i Savo-Solar Ab i samband med bolagets företrädesemission. På denna sida kan du bland annat ladda ner bland annat prospektet, teaser och anmälningssedlar samt se en film om bolaget.

Kort om bolaget

Världens mest effektiva solvärmefångare

Savo-Solar erbjuder solvärmesystem för uppvärmning av byggnader, industriella processer och varmt bruksvatten. Våra unika patentansökta direktflödesabsorbatorer har en yta upp till 15 m2 och är belagda i vakuum med högselektiv optisk nano-beläggning. Solfångarna med 2 m2 MPE-absorbatorer tillverkade av Savo-Solar är de mest effektiva i världen enligt våra uppgifter. Dessutom är Savo-Solar det enda företaget, enligt vår vetskap, som kan belägga färdigt tillverkade, kompletta absorbatorer. Med våra solvärmesystem erbjuder vi utsläppsfri energi i princip utan extra kostnader under de kommande 25 åren efter investeringen. Vi fokuserar på stora industriella tillämpningar där kostnaden för varje extra kWh är av stor betydelse. Sådana tillämpningar är fjärrvärme, industriell processuppvärmning och energirenoveringar av stora byggnader. Vi har sålt och levererat våra produkter till över 17 länder på fyra kontinenter. Vårt team består av internationella experter inom solfångarteknologi, selektiv nano-optisk beläggning och internationell affärsverksamhet.

Marknad

Danmark är världens ledande aktör inom system för solfjärrvärme och har hittills varit det viktigaste enskilda marknadsområdet för Savo-Solar. Den danska marknaden växte kraftigt 2014 och tillväxten väntas fortsätta även under kommande år. Enligt den danska fjärrvärmeföreningens prognos kommer det att installeras 250 000-500 000 m2 stora solfångarfält i samband med fjärrvärmeverk per år. För nästa år finns det redan sammanlagt 512 000 m2 anmälda projekt.

Mot hållbar lönsamhet

Vår omsättning och orderbok har vuxit under året. Vi har kraftigt ökat vår försäljning och omsättningen för de sex första månaderna har nästan fyrdubblats, jämfört med motsvarande period föregående år, och är nästan 1,5 gånger större än 2014 i sin helhet. Bolaget har sedan sommaren 2015 undertecknat avtal om 3,0 miljoner euro och bedömer att utvecklingen fortsätter. Målet för de närmaste månaderna är order med ett sammanlagt värde på cirka 2-4 miljoner euro och med levereras 2016.

Verkställande Direktören har ordet

Som vi kan läsa i media nästan dagligen går världen går mot en sol-ekonomi. Ju tidigare denna förändring sker, desto snabbare kan vi minska utsläppen och spara miljön genom användning av denna outtömliga energikälla. Genom att använda de bästa innovationerna och de mest effektiva produkterna inom solenergi kan denna förändring ytterligare påskyndas och samtidigt minska energikostnaderna.

 

Jag tackar samtliga aktieägare för förtroendet och långsiktigheten. Välkomna att delta i företrädesemissionen!

 

Jari Varjotie, verkställande direktör

Dokument att ladda ner

Prospectus – English

Prospectus – Finnish

 

Savo-Solar Oy Interim Report 2015 ENG

Savo-Solar Oy Financial Report 2013 FIN

Savo-Solar Oy Financial Report 2014 FIN

Savo-Solar Oy Financial Report 2014 ENG

Savo-Solar Oy Financial Report 2013 ENG

Savo-Solar Oy Auditors report 2014 ENG

Savo-Solar Oy Auditors report 2013 ENG

Savo-Solar Oy Interim Report 2015 FIN

20151120_Savo_Prospectus_Published_SWE

20151120_Savo_Prospectus_Published_FIN

20151120_Savo_Prospectus_Published_ENG

20171117 Savo_Announcement of Issue_FIN_logo

20151117 Savo_Announcement of Issue_ENG_logo

201511117 Savo_Announcement of Issue_SWE_logo

TEASER Savo-Solar SWE

TEASER Savo-Solar ENG

SavoSolar – Anmälningssedel för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

SavoSolar – Särskild anmälningssedel

Video

Se filmen om den unika processen och hur Savo-Solar jobbar med försäljningen

Se Savo-Solars presentation på stora Aktiedagen i Stockholm den 7 december 2015.

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Savo-Solar


Aktie: Savo-Solar
Anmälningsperiod: 27 november - 11 december 2015
Teckningskurs: 3,73 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Savo-Solar. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier till det totala beloppet om @pris_totalt. Vänligen betala in anmält belopp enligt uppgifter nedan.

Betalning för tecknade aktier enligt ovan ska göras enligt något av nedanstående alternativ:
- Betala till bankgiro 5055-6042. Som referens, ange person-/organisationsnummer.
- Betala till bankkonto i Swedbank 8901-1,944 219 331-5. Som referens, ange person-/organisationsnummer.
- Betalning från utlandet ska ske till bankkonto i Swedbank IBAN-nr SE22 8000 0890 1192 4822 9370, BIC: SWEDSESS. Som referens, ange person-/organisationsnummer.
Betalningen ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 11 december 2015.
<< Tillbaka

Savo-Solar på Aktiedagen i Stockholm!

Se Savo-Solars fullsatta presentation på stora Aktiedagen i Stockholm den 7 december 2015 här.

Analysguiden analyserar Savo-Solar

Analysguiden ger en riktkurs på 1,3 EUR. Se mer här.

Snåljåpen

Bloggaren Snåljåpen tar sig an finska solpaneler. Läs mer här.

Välj BankID signeringsmetod