Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudan och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om accept i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktier som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande erbjudandehandling har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (PUBL)
Läs mer

Utbyteserbjudande till preferensaktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (PUBL)

Erbjudande

Emittent: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (PUBL)
Teckningspris:
Teckningsperiod: 26 november - 10 december 2018
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Bakgrund och Motiv

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) har sedan 2017 kompletterat internt genererande medel och räntebärande skulder med preferensaktiekapital för att finansiera Bolagets expansion. Under 2016 respektive 2017 har SBBs dotterbolag respektive SBB emitterat obligationer i såväl svenska som norska kronor. Sedan 2018 har SBB även emitterat certifikat i svenska kronor och euro. Styrelsens bedömning är att den diversifiering som åstadkommits är gynnsam och att en fortsatt närvaro på obligations- och certifikatmarknaderna är önskvärd. En officiell rating i kategorin investment grade har därför bedömts vara tillgodo för Bolaget då det skulle innebära en lägre refinansieringsrisk och en lägre finansieringskostnad. Såväl preferensaktier som stamaktier av serie D riktar sig till investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning. Enligt ratinginstitutens kriterier utgör stamaktier av serie D uteslutande eget kapital. Preferensaktierna anses däremot utgöra till lika delar eget kapital och räntebärande skuld.

 

Utbyteserbjudandet i korthet

SBB erbjuder 20 stamaktier av serie D i SBB för varje preferensaktie i SBB som löses in. I förhållande till stängningskursen på SBBs preferensaktie den 1 november 2018 om 572 kronor och ett uppskattat värde per stamaktie av serie D i SBB om 31 kronor motsvarar Utbyteserbjudandet ett värde om 620 kronor per befintlig preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget, och en premie om cirka 8,4 procent. Utbyteserbjudandet är baserat på 756 382 236 utestående aktier i SBB, varav 209 977 491 A-aktier, 546 071 540 B-aktier och 333 205 preferensaktier. Utbyteserbjudandet omfattar samtliga preferensaktier. Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt. Förutsatt att samtliga SBBs preferensaktier lämnas in i Utbyteserbjudandet, kommer 6 664 100 stamaktier av serie D emitteras i kvittningsemissionen, baserat på en emissionskurs för de nyemitterade stamaktierna av serie D om 31 kronor. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 13 december 2018.

 

Acceptfrist
26 november–10 december 2018

 

Redovisning av utfall
11 december 2018

 

Utbetalning av vederlag
Omkring den 13 december 2018

 

Prospekt

Tilläggsprospekt 181205

Informationsblad

Acceptsedel

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (PUBL)


Aktie: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (PUBL)
Anmälningsperiod: 26 november - 10 december 2018
Teckningskurs:


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (PUBL). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod