Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag godkänner ” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandumet har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Nordic Iron Ore AB (publ)
Läs mer

Teckna aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Nordic Iron Ore AB (publ)
Teckningspris: 1,00 SEK
Teckningsperiod: 9 november - 30 november 2015
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Välkommen att teckna aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) i samband med bolagets företrädesemission. På denna sida kan du ladda ner emissionsmemorandum, investerarpresentation och anmälningssedlar. Genom att gå vidare till ”Teckna aktier” kan du, utan företrädesrätt, även teckna aktier direkt via webben genom signatur med Bank ID.

Kort om bolaget

Historik

Nordic Iron Ore grundades 2008 som ett modernt gruv- och prospekteringsbolag. Bolagets ambition är att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberget i närheten av Ludvika, samt genomföra prospektering av det närliggande Väsmanfältet. Bolagets undersökningstillstånd och bearbetningslicens ligger på historisk gruvmark där järnmalmsbrytning har pågått sedan 1500-talet. I maj 2015 delade Copperstone Resources AB ut aktierna i Nordic Iron Ore till sina befintliga aktieägare, vilket medförde att antalet aktieägare i Bolaget idag uppgår till över 3 000.

Bolaget idag

Nordic Iron Ore genomför just nu en slutlig genomförbarhetsstudie (DFS) som innebär att gruvans drift optimeras och att kostnader för drift- och underhåll verifieras. Bolaget har färdigställt fem av nio steg och arbetar för närvarande med att säkerställa gruvans processrutiner. Det är den enskilt viktigaste delen i studien och syftar till att säkerställa att Bolaget har kapacitet att leverera järnmalm enligt de nuvarande målsättningarna. Bolagets styrelse har nyligen förstärks med den amerikanska VD:n för den välrenommerade konsultbyrån Applied Value.

Framtid

Bolaget avser att påbörja full operationell verksamhet under 2019. Dessförinnan ska Nordic Iron Ore färdigställa den pågående genomförbarhetsstudien och därigenom optimera utvinningen av järnmalm i gruvbeståndet. Enligt den nuvarande planen bedöms genomförbarhetsstudien att färdigställas under det fjärde kvartalet 2016. Bolaget för redan idag löpande diskussioner med både leverantörer och presumtiva kunder. Därtill har Nordic Iron Ore som ambition att inför byggstarten av anläggningen notera dess aktier på en lämplig marknadsplats.

VD har ordet

Vi står nu inför nästa milstolpe i Bolagets utveckling och vill med denna inbjudan välkomna befintliga ägare och övriga intressenter att teckna aktier i denna företrädesemission. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera nästa steg i den pågående genomförbarhetsstudien.

Den senaste prisnedgången på järnmalm har tillsammans med de förändringar som ägt rum i branschen, lagt grunden för nya utmaningar som måste hanteras för att generera lönsamhet i verksamheten. Som ett ungt och modernt företag i branschen har vi möjlighet att på ett effektivt sätt anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna, och därigenom skapa värde för våra aktieägare. Det gör vi genom att optimera logistik- och produktionsprocesser med moderna lösningar för att minimera Bolagets driftkostnader, och därmed lägga grunden för en stabil, tillfredsställande och hållbar rörelsemarginal när produktionen beräknas påbörjas 2019. Därtill avser vi att fokusera vår produktion på högkvalitativ järnmalm, vilket bedöms kunna särskilja oss från flertalet konkurrenter. Det innebär dessutom att vi bedöms kunna debitera en prispremie jämfört med de vanligaste prisindexen på marknaden för järnmalm. För att finansiera de för projektet nödvändiga investeringarna i byggnationen av gruvanläggningen bedömer vi dock att marknaden måste förvänta sig ett högre långsiktigt järnmalmspris jämfört med dagens nivåer. Baserat på det underlag vi har idag är emellertid vår bedömning att verksamheten hade varit kassaflödesmässigt positiv även vid dagens prisnivåer, om vi redan varit i drift. Denna bedömning avses att bekräftas genom slutförandet av den pågående genomförbarhetsstudien.

Vi ser med stor spänning på vad framtiden har att erbjuda och hoppas att även du vill följa med på vår tilltänkta tillväxtresa.

 

Bästa hälsningar,

Paul Marsden, Verkställande direktör

Dokument att ladda ner

Emissionsmemorandum

Investerarpresentation

Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt

Särskild anmälningssedel

Documents in English

Investor presentation

Application form for application of shares without subscription rights

Special subscription form

 

 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Nordic Iron Ore AB (publ)


Aktie: Nordic Iron Ore AB (publ)
Anmälningsperiod: 9 november - 30 november 2015
Teckningskurs: 1,00 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod