Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Nickel Mountain Resources AB (publ)
Läs mer

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Nickel Mountain Resources
Teckningspris: 0,25 SEK
Teckningsperiod: 22 januari - 9 februari 2018
Erbjudandets storlek22,9 MSEK
Maximalt antal aktier i Erbjudandet91 727 063
TeckningsrätterTre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
Avstämningsdag för deltagande i erbjudandet18 januari 2018
Handel i teckningsrätter22 januari – 7 februari 2018
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Styrelsen beslutade den 13 november 2017, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget. Nyemissionen omfattar maximalt 91 727 063 aktier med en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en bolagsvärdering före emission om cirka 68,8 MSEK. Vid full teckning väntas nyemissionen inbringa cirka 22,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Styrelsens beslut om nyemission godkändes på en extra bolagsstämma i Bolaget den 11 december 2017.

 

Den som på avstämningsdagen den 18 januari 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget. Tre (3) befintliga aktier i Nickel Mountain Resources ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,25 SEK per aktie.

 

Ett konsortium har genom emissionsgaranti och teckningsförbindelse förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 80 procent eller cirka 18,3 MSEK som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter.

 

Genom Erbjudandet tillförs Nickel Mountain Resources cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till totalt 2,9 MSEK exklusive garantikostnader vilka uppgår till 10 procent av det garanterade beloppet. Emissionslikviden är avsedd att användas till avbetalning av lån som tagits för att finansiera testarbeten samt användas för rörelsekapital främst avseende verksamheten i Tomsk, Ryssland.

 

Memorandum

Teaser

Teckning utan företräde

Särskild anmälan

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Kostnadseffekt

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Nickel Mountain Resources AB (publ)


Aktie: Nickel Mountain Resources AB (publ)
Anmälningsperiod: 22 januari - 9 februari 2018
Teckningskurs: 0,25 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod