Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Savosolar Oyj
Läs mer

Invitation to subscription of shares in Savosolar Oyj

Erbjudande

Emittent: Savosolar Oyj
Teckningspris: 0.005 EUR / 0.05 SEK
Teckningsperiod: 1 mars - 15 mars 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

About the company

Savosolar with its highly efficient collectors and large-scale solar thermal systems has taken solar thermal technology to the next level. The company’s collectors are equipped with the patented nano-coated direct flow absorbers, and with this leading technology, Savosolar helps its customers to produce competitive clean energy. Savosolar’s vision is to be the first-choice supplier to high performance solar installations on a global scale. Focus is on large-scale applications like district heating, industrial process heating and real estate systems – market segments with a big potential for rapid growth. The company primarily delivers complete systems from design to installation, using the best local partners. Savosolar is known as the most innovative company in the business and aims to stay as such. The company has sold and delivered its products to 17 countries on four continents. Savosolar’s shares are listed on Nasdaq First North Sweden with the ticker SAVOS and on Nasdaq First North Finland with the ticker SAVOH.

Reasons for the Offering and use of proceeds

After increased market activity in 2017, the positive development continued in 2018. Solar heating is, during 2018, for the first time expected to produce more than 1 TWh worldwide (= 1 billion kilowatt hours) and according to market forecasts solar photovoltaic capacity is expected to rise to 240 TWh by 2050. This is due to the fact that solar heating is, in suitable applications, a very competitive form of clean energy production. In addition, international institutions and states continue to encourage companies’ environmentally friendly energy solutions through support programs, taxes and subsidies, resulting in interest from many different customer groups.

 

Savosolar, in turn, has experienced strong sales growth with a turnover of EUR 5.6 million in 2018, which is 578 per cent higher than in 2017. Although Savosolar is well positioned with respect to production capacity, new orders and generally growing demand, the Company needs additional working capital and financial capacity due to projects that will be implemented in 2019 and, therefore, the Company arranges the Offering.

 

In order to carry out the ongoing and future projects in 2019 and to be able to effectively manage the future workload variations in projects, the Company needs additional working capital. The Company aims to raise approximately EUR 5.3 million through the Offering. If the Offering is fully subscribed, the Company expects to receive approximately EUR 4.3 million in net proceeds after transaction costs amounting to approximately EUR 0.9 million. In connection with the Offering, the Company also issues Warrants free of charge to investors who have subscribed for Offer Shares in the Offering. The Company may therefore additionally raise up to a maximum of approximately EUR 3.5 million in net proceeds, after deducting the estimated expenses for the subscriptions with Warrants payable by the Company, totaling approximately EUR 0.2 million.

 

The proceeds from the Offering and the Warrants will be used to amortise EUR 0.8 million of capital loans and secure the Company’s working capital need of approximately EUR 4.9 million (including the repayment of capital and interest of the bridge loan financing of approximately EUR 0.8 million) so that the Company can deliver signed and potential upcoming orders in 2019 and to pursue a systematic streamlining of operations, achieve profitability targets and be able to respond to increased demand.

 

Subscription price: 0.005 EUR / 0.05 SEK per share

Subscription period: 1 March 2019 – 19 March 2019 FI / 1 March 2019 – 15 March 2109 SE

Offering size: 5.3 MEUR

Maximum number of shares in the Offering: 1,057,615,242

 

Prospectus Savsolar Oyj

Esite Savosolar Oyj

Annual Accounts 2017

Tilinpäätös 2017

Restated Annual Accounts 2016

Oikaistu Tilinpäätös 2016

Financial Statement Release ENG

Financial Statement Release FIN

Jarl Securities Analysis of Savosolar

Teaser

Teaser (FI)

Anmälningssedel – Teckning med företräde

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Prospectus Supplement (1)

Esitteen Täydennys (1)

Prospectus Supplement (2)

Esitteen Täydennys (2)

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Savosolar Oyj


Aktie: Savosolar Oyj
Anmälningsperiod: 1 mars - 15 mars 2019
Teckningskurs: 0.005 EUR / 0.05 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Savosolar Oyj. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod