Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva obligationer enligt upprättat obligationsvillkor riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare obligationsvillkor, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Obligationsvillkoret och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av obligationer i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Obligationer som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande obligationsvillkor har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Obducat AB
Läs mer

Inlösen av teckningsoptioner i Obducat

Erbjudande

Emittent: Obducat AB
Teckningspris: 0,75 SEK
Teckningsperiod: 12 april - 26 april 2019

Inledning av nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO12A och serie TO12B i Obducat

Den 12 april 2019 inleds den första nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO12 som emitterades i samband med den Unitemissionen som offentliggjordes i mars 2019. Nyttjandeperioden pågår till och med den 26 april 2019.

 

Det finns två typer av teckningsoptioner, TO12 A och TO12 B.

 

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO12 A äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO12 A teckna en (1) ny stamaktie av serie A till en kurs om 0,75 SEK per aktie.

 

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO12 B äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO12 B teckna en (1) ny stamaktie av serie B till en kurs om 0,75 SEK per aktie.

 

För att utnyttja teckningsoptioner, använd Acceptsedel nedan. Observera att det finns två acceptsedlar, en för TO12 A och en för TO12 B.

 

Acceptsedel TO12A

Acceptsedel TO12B

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Anmälan av erbjudande i
Obducat AB


Aktie: Obducat AB
Anmälningsperiod: 12 april - 26 april 2019
Teckningskurs: 0,75 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Obducat AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod