Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Cortus Energy AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner i (TO7) i Cortus Energy AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Cortus Energy AB (publ)
Teckningspris: 0,26 SEK
Teckningsperiod: 7 juni - 20 juni 2019

Inledning av nyttjandeperiod för teckningsoptioner av TO7 i Cortus Energy

Den 7 juni 2019 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO7 som emitterades i samband med den unitemission som offentliggjordes i september 2018. Nyttjandeperioden pågår fram till den 20 juni 2019.

 

Innehavaren av en teckningsoption av serie TO7 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,26 SEK per aktie.

 

För att utnyttja teckningsoptioner, använd anmälningssedel nedan.

Anmälningssedel

Likvidgranskningsblankett – Juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Fysiska personer

Anmälan av erbjudande i
Cortus Energy AB (publ)


Aktie: Cortus Energy AB (publ)
Anmälningsperiod: 7 juni - 20 juni 2019
Teckningskurs: 0,26 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod