Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Savosolar Oyj
Läs mer

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner i Savosolar Oyj

Erbjudande

Emittent: Savosolar Oyj
Teckningspris: 0,077 SEK
Teckningsperiod: 25 november - 9 december 2019

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner i Savosolar Oyj

Den 25 november 2019 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som emitterades i samband med den företrädesemission som genomfördes under andra kvartalet 2019. Nyttjandeperioden pågår fram till den 9 december 2019.

Innehavaren av en teckningsoption äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,077 SEK per aktie.

 

För att utnyttja teckningsoptioner, använd anmälningssedel nedan.

 

Prospekt

 

Anmälningssedel

Anmälningsedel – Ifyllbar

 

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Anmälan av erbjudande i
Savosolar Oyj


Aktie: Savosolar Oyj
Anmälningsperiod: 25 november - 9 december 2019
Teckningskurs: 0,077 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Savosolar Oyj. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod