Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Jag godkänner” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Northern CapSek Ventures AB
Läs mer

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020 i Northern CapSek Ventures AB

Erbjudande

Emittent: Northern CapSek Ventures AB
Teckningspris: 3,94 SEK
Utnyttjandeperiod: 9 november - 23 november 2020

Kort om Northern CapSek Ventures AB

CapSeks affärsidé är att investera i onoterade och noterade bolag, främst techbolag som befinner sig i en utvecklingsfas och har god tillväxtpotential. CapSek ska, innan investeringen, ha följt ett potentiellt målbolag under en tid och verifierat målbolagets förmåga att bygga värde avseende leverans, kundkvalitet samt skalbarhet i affärsmodellen. CapSeks aktieägare erbjuds på detta sätt en organiserad modell för att vara med i investeringsfasen i onoterade bolag, som gallrats fram under ett antal år hos etablerade investeringsaktörer.

 

Nya målbolag identifieras på två sätt; dels genom ledningens och styrelsens egna nätverk och dels genom samarbeten med andra investeringsaktörer. Potentiella målbolag utvärderas därefter utifrån ett flertal parametrar såsom exempelvis ledningens förmåga att uppnå satta mål, teknisk kompetens, ordning och reda, marknadstillväxt och marknadspotential. Merparten av CapSeks nya målbolag kommer att ingå i ekosystemet hos etablerade investeringsaktörer, så kallade investeringsplattformar. CapSek ingår löpande samarbetsavtal med investeringsplattformar för att på så sätt få information om, och kontakt med, potentiella målbolag. Genom detta förfarande kommer potentiella målbolag att ha följts, analyserats och utvärderats på nära håll under en längre tid under vilken det krävs att målbolaget uppvisar god tillväxtpotential och fungerande affärsmodell. Mer information om CapSek se capsek.se

 

 

Northern CapSek Ventures AB – Anmälningssedel TO 2020

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO 2020 – Northern CapSek Ventures AB

Villkor for teckningsoptioner av serie TO 2020

Likvidgranskningsblankett-juridisk-person

Likvidgranskningsblankett-fysisk-person

Anmälan av erbjudande i
Northern CapSek Ventures AB


Teckningsoption: Northern CapSek Ventures AB
Anmälningsperiod: 9 november - 23 november 2020
Teckningskurs: 3,94 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Northern CapSek Ventures AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod