Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Jag godkänner” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Emotra AB
Läs mer

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020 i Emotra AB

Erbjudande

Emittent: Emotra AB
Teckningspris: 0,40 SEK per aktie
Utnyttjandeperiod: 9 oktober - 23 oktober 2020

Kort om Emotra AB

Emotra är ett svenskt publikt aktiebolag, vars affärsidé är att förse sjukvårdsenheter som möter och behandlar deprimerade patienter med EDOR® Test. EDOR® Test är ett objektivt test som identifierar hyporeaktiva individer som har en ökad risk för återfall i depression och löper större risk att begå självmord än normalt reaktiva. Testet ska fungera som ett komplement till den kliniska bedömningen av patienten där behandlande läkare får tillgång till ny biologisk information som ökar möjligheterna att anpassa behandling och uppföljning av patienter.

 

Emotras vision är att medverka till införandet av teknologiska lösningar inom vårdområdet mental hälsa till förmån för behandlande läkare, patienter och samhället i stort samt att Emotras metod, EDOR®, ska användas som standardmetod globalt i bedömning och vård av deprimerade patienter. Mer information om Emotra se emotra.se

 

 

Emotra AB – Anmälningssedel TO 2020

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO 2020 – Emotra AB

Villkor for teckningsoptioner av serie TO 2020

Likvidgranskningsblankett-juridisk-person

Likvidgranskningsblankett-fysisk-person

Anmälan av erbjudande i
Emotra AB


Teckningsoption: Emotra AB
Anmälningsperiod: 9 oktober - 23 oktober 2020
Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Emotra AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod