Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Jag godkänner” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Archelon AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B i Archelon AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Archelon AB (publ)
Teckningspris: 0,025 SEK
Utnyttjandeperiod: 25 januari - 12 februari 2021

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B i Archelon AB (publ)

Den 25 januari 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B som emitterades i samband med företrädesemissionen av units under juni/juli 2020. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2020/2021 B pågår fram till och med den 12 februari 2021.

 

Innehavaren av en teckningsoption av serie TO 2020/2021 B i Archelon AB äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B till en kurs om 0,025 SEK per aktie.

 

Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO 2020/2021 B är den 10 februari 2021.

 

För att nyttja teckningsoptioner, kontakta er förvaltare eller använda anmälningssedeln nedan.

 

 

Archelon AB (publ) – Anmälningssedel TO 2020/2021 B

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO 2020/2021 – Archelon AB (publ)

Villkor for teckningsoptioner av serie TO 2020/2021

Likvidgranskningsblankett-juridisk-person

Likvidgranskningsblankett-fysisk-person

 

Kort om Archelon AB (publ)

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har cirka 3 225 aktieägare och B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic SME med kortnamnet ALON B. Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

 

Archelon arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt där mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande.

Anmälan av erbjudande i
Archelon AB (publ)


Teckningsoption: Archelon AB (publ)
Anmälningsperiod: 25 januari - 12 februari 2021
Teckningskurs: 0,025 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Archelon AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod