Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Jag godkänner” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om utnyttjande av teckningsoptioner i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Mantex Aktiebolag
Läs mer

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 i Mantex

Erbjudande

Emittent: Mantex Aktiebolag
Teckningspris: 0,40 SEK per aktie
Teckningsperiod: 26 april - 10 maj 2021

Kort om Mantex

Mantex utvecklar och säljer avancerade mätsystem som automatiskt och i realtid analyserar biomassa åt biomassaindustrin främst vad avser fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Denna analysinformation används för att kvalitetsbestämma och prissätta biomassan. Biomassans naturliga variationer försvårar driften av industriella processer, vilket kan leda till försämrad produktivitet och produktkvalitet. Genom information om biomassans egenskaper innan användning kan processerna vid användning proaktivt anpassas till biomassans egenskaper vilket resulterar i stora potentiella besparingar för användare.

Mantex teknik och system används i kommersiell drift av Bolagets kunder, vilka återfinns inom kraft- och värmeindustrin samt pappers- och massaindustrin. Inom pappers- och massaindustrin tillhandahålls Mantex teknik, Flow Scanner, för kommersiell drift genom samriskbolaget ANDRITZ Technologies AB (”ATAB”) i Europa och Nordamerika. Härutöver pågår ett leveransprojekt till Sydamerika. I Bolagets produktområde för provanalys av biomassa ingår den tidigare produkten Desktop Scanner och den kommande produkten Biofuel Analyzer. Pilotprojekt med prototyper av olika versioner av Bolagets kommande produkt Biofuel Analyzer har genomförts i olika faser med samarbetspartners på Stockholm Exergis nya kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm , Jämtkraft, Norrtälje Energi och Borås Energi. Utöver det har Mantex även mottagit förfrågningar om utvärderingstester av Biofuel Analyzer från kunder i Danmark, England, Belgien, Polen, Portugal, USA, Brasilien, Colobia, Vietnam, Japan, Australien och Kina.

Systemen kan anpassas till en mängd olika andra biomassabaserade industrier såsom biogasproduktion, jordbruksprodukter och avfallshantering.

 

Du finner mer information om Mantex på deras hemsida, HÄR

Blanketter

Anmälningssedel – TO 2020/2021 (TO4)

VD-brev till teckningsoptionsinnehavarna

Villkor för teckningsoptionerna

Likvidgranskningsblankett-juridisk-person

Likvidgranskningsblankett-fysisk-person

 

Anmälan av erbjudande i
Mantex Aktiebolag


Teckningsoptioner: Mantex Aktiebolag
Anmälningsperiod: 26 april - 10 maj 2021
Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Mantex Aktiebolag. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod