Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Jag godkänner” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om utnyttjande av teckningsoptioner i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i SensoDetect Aktiebolag
Läs mer

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2020 i SensoDetect

Erbjudande

Emittent: SensoDetect Aktiebolag
Teckningspris: 0,45 SEK per aktie
utnyttjandeperiod: 2 november - 11 december 2020

Kort om SensoDetect

SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund och bildades 2005 under namnet SchizoDetect. Under 2018 var fokus att genomlysa verksamheten i SensoDetect inklusive produkter, marknader och organisation. Arbetet har lett till en vitaliseringsplan som sedan en tid är under genomförande men ett antal steg kvarstår. När planen är helt genomförd är Bolaget väl rustat för att tillfredsställa de uttalade behoven att analysera och bestämma avvikelser i hjärnstammen. SensoDetect BERA® 3.0 och BAS® kan uppfylla behovet på ett mycket kostnadseffektivt och säkert sätt.

 

Produkten SensoDetect BERA® 3.0 är i grunden en hjärnstamsaudiometer som kompletterats med en ljudkälla. Audiometern mäter hjärnstammens respons på olika ljudstimuli. Systerprodukten SensoDetect BAS® analyserar responsen och kan identifiera avvikelser kopplade till olika regioner i hjärnan. Aktuell forskning stärker tesen om att olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatriska sjukdomstillstånd som exempelvis ADHD, AST autismspektrumtillstånd och Schizofreni kan kopplas till olika regioner i hjärnan.

 

SensoDetect har en unik produkt som på ett kostnadseffektivt och säkert sätt kan identifiera avvikelser i hjärnstammen. Metoden är ett komplement som ger snabba svar och kan styrka sjukvårdsteamets diagnosteorier. Vid sidan om detta kan metoden användas för att bekräfta effekten av föreskrivna läkemedel och hjälpa sjukvårdsteamet att hitta rätt dosering och därmed minimera sidoeffekter. Den psykiska ohälsan är ett växande globalt problem, användandet av SensoDetect BERA® 3.0 och BAS® kan verkligen göra skillnad inom psykiatrin – såväl för patienter som för personal samt för samhället genom att bidra till snabbare rehabilitering och minskad sjukfrånvaro.

 

Du finner mer information om SensoDetect HÄR

 

Blanketter

Anmälningssedel – TO 2019/2020 (TO1)

Villkor för teckningsoptionerna

Likvidgranskningsblankett-juridisk-person

Likvidgranskningsblankett-fysisk-person

Anmälan av erbjudande i
SensoDetect Aktiebolag


Teckningsoptioner: SensoDetect Aktiebolag
Anmälningsperiod: 2 november - 11 december 2020
Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod