Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finsk eller svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av vinstandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Vinstandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Nordic Factoring Fund AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av vinstandelslån i Nordic Factoring Fund AB

Erbjudande

Emittent: Nordic Factoring Fund AB
Teckningspris: NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje ny emission. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan. SEK
Teckningsperiod: 1 april - 28 april 2021
Anmälningstid:Löpande månadsvis, sista dag för teckning 4 bankdagar innan månadsskifte
Minsta teckning:100 000 SEK
Betalning:Mot avräkningsnota. Avräkningsnota beräknas skickas ut 2 bankdagen i månaden
Kurs:NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje emission
Minsta nominella belopp:1 SEK
Övrig info:Leverans av vinstandelslånet sker i nominellt belopp. Kurs
Teckna vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

För kunder som använder macOS och iOS.

För närvarande har vi tekniska problem med emissionsteckningar via macOS och iOS. Vi arbetar så fort vi kan med att åtgärda problemen.

Tills vidare kan problemet kringgås genom att uppdatera en inställning i webbläsaren.
Se guide här >

BAKGRUND

Emittentens affärsidé är att erbjuda kreditgivning till företag och andra associationsfonner, och på detta vis uppnå en god riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknadema. Emittenten är en alternativ investeringsfond som tar in kapital genom att emittera vinstandelslån. Vinstandelslånen och Emittenten skiljer sig från traditionella räntefonder då den i huvudsak investerar genom Kreditgivning till olika slags företag, och inte primärt på de traditionella räntemarknaderna.

 

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens
eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden tillämpar riskspridning men behöver inte följa de riskspridnings- och placeringskrav eller de särskilda reglerna om inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder.

 

Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknader. Målsättningen är att generera en avkastning om ca 7 – 9 procent per år med låg volatilitet, efter avgifter, på investerat kapital.

 

Fonden ska tillhandahålla lånekapital till företag och andra associationsformer. Fonden kan bland annat investera i företag vars verksamhet baseras i huvudsak på så kallad fakturabelåning, vilket
innebär att låntagaren belånar fordringsrätter såsom fakturor. Detta kan ske genom att Fonden lånar ut kapital och får fakturor som säkerhet för låntagarens lån, eller i form av till exempel
trepartsavtal. De lån som lämnas är normalt säkerställda genom pant, borgen eller liknande, men ibland kan lån utan säkerhet lämnas. Vidare kan fonden investera i fondandelar, obligationer och
på konto i kreditinstitut.

 

HUVUDSAKLIG MARKNAD

Emittenten avser främst tillhandahålla kreditgivning till kredittagare som är baserade inom Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Emittenten kan även på selektiv basis låna ut till företag som är baserade i EU/EES-området (inkluderat Storbritannien), Schweiz och Monaco. Emittenten kan vidare investera i fondandelar, andra finansiella instrument eller genom samfinansiering tillsammans med nationella- eller internationella samarbetspartners utan geografisk begränsning.

 

NEDLADDNING

Anmälningssedel

Prospekt – 2019

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblanket – juridisk person

Kostnadseffekt

Inlösenblankett

Teckna vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Nordic Factoring Fund AB


Vinstandelslån: Nordic Factoring Fund AB
Anmälningsperiod: 1 april - 28 april 2021
Teckningskurs: NAV-kurs sätts första bankdagen efter varje ny emission. Kurs och tecknat nominellt belopp redovisas på avräkningsnotan. SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av vinstandelslån i Nordic Factoring Fund AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat vinstdelslån i Nordic Factoring Fund AB (publ)
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod