Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finsk eller svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av vinstandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Vinstandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av vinstandelslån i Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
Teckningspris: Nominellt 1 SEK (minsta teckning 100 000) SEK
Teckningsperiod: 1 april - 29 april 2021
Anmälningstid:Löpande månadsvis, sista dag för teckning 1 bankdag innan dagen för respektive emission
Minsta teckning:100 000 SEK
Betalning:Mot avräkningsnota alternativt leverans mot likvid på depå (DVP)
Teckna vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

För kunder som använder macOS och iOS.

För närvarande har vi tekniska problem med emissionsteckningar via macOS och iOS. Vi arbetar så fort vi kan med att åtgärda problemen.

Tills vidare kan problemet kringgås genom att uppdatera en inställning i webbläsaren.
Se guide här >

BAKGRUND och PLACERINGSINRIKTNING

Fastighetsräntefonden Tessin erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framförallt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet.

 

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning.

 

Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 6-8 procent per år, samt att den ska leverera avkastning oberoende investeringar på börsen och investeringarna ska göras givet rådande marknadsläge och avkastningskrav på marknaden.

 

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring (KF) eller ett investeringssparkonto (ISK), vänligen kontakta er bank/förvaltare för teckning av detta värdepapper.

 

HUVUDSAKLIG MARKNAD

Den geografiska marknaden som berörs av utlåning är juridiska personer med säte i Sverige.

 

NEDLADDNING

Anmälningssedel

Anmälningssedel – förtida inlösen

Informationsbroschyr 210201

Prospekt – 2019

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblanket – juridisk person

Kostnadseffekt

Basfaktablad

 

 

Teckna vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)


Vinstandelslån: Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
Anmälningsperiod: 1 april - 29 april 2021
Teckningskurs: Nominellt 1 SEK (minsta teckning 100 000) SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av vinstandelslån i Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier nominellt vinstandelslån.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod