Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finsk eller svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av vinstandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Vinstandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av vinstandelslån i Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
Teckningspris: Nominellt 1 SEK
Teckningsperiod: 2 september - 26 september 2019
Anmälningstid:Löpande månadsvis, sista dag för teckning 4 bankdagar innan dagen för respektive emission
Minsta teckning100 000 SEK
BetalningMot avräkningsnota alternativt leverans mot likvid på depå (DVP)
Teckna vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND och PLACERINGSINRIKTNING

Fastighetsräntefonden Tessin erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framförallt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet.

 

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens
eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning.

 

Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 6-8 procent per år, samt att den ska leverera avkastning oberoende investeringar på börsen och investeringarna ska göras givet rådande marknadsläge och avkastningskrav på marknaden.

 

HUVUDSAKLIG MARKNAD

Den geografiska marknaden som berörs av utlåning är juridiska personer med säte i Sverige.

 

NEDLADDNING

Anmälningssedel

Prospekt – 2019

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblanket – juridisk person

 

 

Teckna vinstandelslån
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)


Vinstandelslån: Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
Anmälningsperiod: 2 september - 26 september 2019
Teckningskurs: Nominellt 1 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av vinstandelslån i Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken vinstandelslån.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod