Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Wyld Networks AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Wyld Networks AB

Erbjudande

Emittent: Wyld Networks AB
Teckningspris: 11,00 SEK per unit (motsvarande 11,00 SEK per aktie)
Teckningsperiod: 10 juni - 23 juni 2021
Unit:En (1) unit innehåller en (1) aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner
Emissionslikvid25 MSEK
Teckningsåtaganden80% av erbjudandet
Pre-money värdering66 MSEK

For non-Swedish residents please see Teaser for a summary of the company and the terms for the offering. To subscribe in the offering, please reach out to kundtjanst@mangold.se to set up a Mangold account and fill out the application form below.

 

Teaser – Wyld Networks

Special application form for Mangold customer– Wyld Networks AB

Inbjudan till att teckna units i Wyld Networks AB

Teckna units som kund hos Mangold

Teckna

*Notera att du måste vara kund hos Mangold för att kunna teckna units i Wyld Networks via denna sida. Om du inte redan är Mangoldkund kan du enkelt och kostnadsfritt öppna ett konto via denna länk.

KORT OM WYLD NETWORKS

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa teknologilösningar som tillhandahåller prisvärd nätverksuppkoppling. Bolaget är specialiserat på att tillhandahålla trådlös uppkoppling mellan Internet of Things (”IoT”) enheter och LEO-satelliter, samt trådlös anslutning mellan smartphones och IoT-enheter utan behov av varken Wi-Fi- eller 4G/5G-nät. Bolagets tekniklösningar är i synnerhet användbara i regioner där tillgängligheten till trådlös nätverksanslutning inte existerar eller är begränsad.

Wyld Networks teknologilösningar möjliggör:

  1. Prisvärd markbunden och satellitbaserad nätverksanslutning för IoT enheter och sensorer över hela jorden, främst de 85 procent av jordens yta där det idag inte finns mobila nätverk
  2. Mesh-nätverk med lokalisationsbaserad teknik som förbättrar företags kundupplevelse och skapar nya intäktsmöjligheter utan behov av 4G/5G eller Wi-Fi i områden där mobila nätverk är överbelastade eller inte tillgängliga

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Wyld Networks är positionerat i ett tidigt stadie i den spirande marknaden för nätverksanslutningar för IoT produkter som förväntas att växa omkring 40 procent årligen. Bolaget är av uppfattningen att nyemission i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market ligger i linje med Bolagets strategi att expandera globalt och etablera sina produkter som prisvärda och tillgängliga. Den förväntade listningen kommer att erbjuda en bolagsmässig kvalitetsstämpel som ökar Bolagets kredibilitet bland externa investerare, underlätta för framtida finansieringsmöjligheter, erbjuda aktieägare och motparter större öppenhet, och erbjuda likviditet för nuvarande aktieägare.

Bolaget avser att använda nettolikviden om cirka 21,9 MSEK till följande ändamål:

  • Bygga ett kommersiellt team med direkta och återförsäljningsprogram: 45 procent
  • Expandera ingenjörsteamet: 38 procent
  • Etablera nordamerikanska och asiatiska funktioner: 17 procent

BILAGOR

EU-tillväxtprospekt – Wyld Networks AB

Särskild anmälningssedel för Mangolds kunder – Wyld Networks AB

Anmälningssedel – Wyld Networks AB

Likviditetsgranskningsblankett fysiska personer

Likvidgranskningsblankett juridiska personer

Kostnadseffekt – Wyld Networks AB

Video

Information for Investors

Q&A with Wyld Networks CEO Alastair Williamson

Wyld Connect

Wyld Mesh

Anmälan av erbjudande i
Wyld Networks AB


Unit: Wyld Networks AB
Anmälningsperiod: 10 juni - 23 juni 2021
Teckningskurs: 11,00 SEK per unit (motsvarande 11,00 SEK per aktie)


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Wyld Networks AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod