Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i WntResearch AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i WntResearch AB

Erbjudande

Emittent: WntResearch AB
Teckningspris: 8,10 SEK per unit, motsvarande 0,81 SEK per aktie
Teckningsperiod: 8 april - 22 april 2021
Emissionsbelopp:56 395 497
Avstämningsdag:6 april 2021
Handel med uniträtter:8 april - 19 april 2021
Villkor:För varje en (1) på avstämningsdagen den 6 april 2021 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit.
Unit:En (1) unit innehåller tio (10) nyemitterade aktier och tio (10) teckningsoptioner serie 2021/2023
Teckningsoptioner serie 2021/2023:Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2021/2023 uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 mars 2023 till och med den 21 mars 2023, dock lägst 0,09 SEK och högst 1,22 SEK per aktie. En (1) teckningsoption serie 2021/2023 ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Säkerställande:Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av emissionsgarantier.

Teckna

WntResearch i korthet

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser.

 

Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie NeoFox på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

WntResearch är ett läkemedelsutvecklingsbolag vars huvudsakliga läkemedelskandidat Foxy-5 prövas i den kliniska fas II-studien NeoFox på patienter med koloncancer stadium 2-3. Syftet med Foxy-5 är att motverka att metastaser uppstår, d.v.s. att en tumör sprids till andra delar av kroppen.

 

Prekliniska data stöder hypotesen och kliniska fas 1-studier har definierat lämpliga doser och bevisat att substansen har en mycket hög säkerhet och tolerans. I april 2019 lanserade WntResearch NeoFox-studien i Spanien och totalt medverkar idag 16 sjukhus i Spanien i studien. På grund av lägre initial inklusion av patienter än väntat öppnade studien också i Ungern på 12 sjukhus under 2020. Samtidigt slog covid-19-pandemin till globalt, vilket avsevärt begränsade rekrytering av patienter. Full rekrytering av patienter har bara varit möjlig under några månader och då såg Bolaget ett stort intresse att delta i studien och en god inklusion av patienter. Planerade studieaktiviteter beräknas nu återupptas under juni 2021 på totalt 28 sjukhus i Spanien och Ungern. Bolaget gör idag bedömningen att covid-19-pandemin kommer att ha förskjutit tidsplanen med cirka 18 månader vid den planerade återstarten i juni 2021. NeoFox-studien bedöms därför löpa under perioden juni 2021 – december 2022 innan en interimanalys (analys av data som genomförs innan datainsamlingen från studien har slutförts) bedöms kunna utföras för att få första effektavläsning av läkemedelskandidaten Foxy-5. Interimanalysen bedöms också kunna vägleda Bolaget i att fastställa slutligt antal patienter för att kunna slutföra studien och nå studiemålen med NeoFox-studien. Den finansiella effekten av covid-19-pandemin beräknas öka de totala kapitalkraven i Bolaget med cirka 45 MSEK.

 

WntResearch genomför därför Företrädesemissionen som, vid full teckning, kan tillföra Bolaget totalt cirka 56,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 10,6 MSEK. Därtill kan styrelsen i Bolaget komma att genomföra en Övertilldelningsemission om cirka 5 MSEK före emissionskostnader, riktad till strategiska och professionella investerare som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Övertilldelningsemissionen kan således komma att öka den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader.

 

Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 46 MSEK är huvudsakligen avsedd att användas för att genomföra NeoFox-studien under ytterligare 18 månader enligt ovan, att tillverka ytterligare studieläkemedel (Foxy-5), eftersom hållbarheten går ut på befintligt lager innan NeoFox-studien nu bedöms kunna slutföras, samt täcka Bolagets löpande kostnader och nödvändig utveckling av ny och mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod av Foxy-5. Nettolikviden avses således att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

 

  • Genomföra NeoFox-studien under ytterligare 18 månader, cirka 50 procent.
  • Tillverka ytterligare studieläkemedel (Foxy-5), cirka 22 procent.
  • Löpande driftkostnader 18 månader, cirka 28 procent.

 

För det fall samtliga teckningsoptioner serie 2021/2023 utnyttjas för teckning av aktier kommer WntResearch att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 85 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK eller högst cirka 93 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,3 MSEK om Övertilldelningsemissionen genomförs.

 

Den ytterligare nettolikviden från teckningsoptioner serie 2021/2023 är avsedd att användas till att slutföra NeoFox-studien, intensifierad affärsutveckling med avstämningar av fortsatt klinisk utveckling med regulatoriska myndigheter, behandlande läkare/KOL (Key Opinion Leaders) och kommersiella intressenter för att förankra närvaron av Foxy-5 i en framtida behandlingsregim. Nettolikviden avses således att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

 

  • Slutföra NeoFox studien, cirka 40 procent.
  • Fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling, cirka 40 procent.
  • Intensifierad affärsutveckling och market access, cirka 20 procent.

 

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en Övertilldelningsemission om upp till 620 000 units riktad till strategiska och professionella investerare som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning, motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Den potentiella nettolikviden från den eventuella Övertilldelningsemissionen avses att användas till ytterligare forskning och utveckling av Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5.

 

Bilagor

Prospekt

Anmälningssedel med företräde – ifyllbar

Anmälningssedel utan företräde – ifyllbar

Kostnadseffekt 

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Anmälan av erbjudande i
WntResearch AB


Unit: WntResearch AB
Anmälningsperiod: 8 april - 22 april 2021
Teckningskurs: 8,10 SEK per unit, motsvarande 0,81 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units WntResearch AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod