Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i WeSC AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i WeSC AB (publ)

Erbjudande

Emittent: WeSC AB (publ)
Teckningspris: 0,08 SEK
Teckningsperiod: 28 augusti - 13 september 2019
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Om bolaget

WeSC grundades 1999 i Stockholm och designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear under det egna varumärket WeSC. Varumärket skapades för unga skateboardåkare men i takt med att streetwear växt fram som ett av de mest influensrika segmenten på modescenen har Bolaget förlagt mer fokus på denna nisch. Bolaget erbjuder idag urbana funktionella plagg influerade av ikoniska och grafiska element. Kundsegment innefattar både kvinnor och män och plaggen kännetecknas av sin kombination av stil och funktion. Varumärket WeSC står för ”We Are the Superlative Conspiracy” och målgruppen har definierats som ”intellektuella slackers” och fått ett fast grepp inom populärkulturen. Bolagets varumärke finns representerat i ett tiotal länder där försäljningen sker genom dels egna konceptbutiker, dels genom återförsäljare.

 

Bakgrund & Motiv

Efter en längre tids negativ finansiell utveckling initierade Bolaget under första halvåret 2018 ett rekonstruktionsprogram av den dagliga operativa verksamheten med målet att minska rörelsekostnaderna och skapa en mer kostnadseffektiv organisation. Bolagets åtgärdsprogram och rekonstruktion av affärsmodell och operativ verksamhet har kommit en bit på vägen med lägre kostnadsmassa och ökade marginaler till följd. Med hjälp av de redan utlicensierade produktgrupperna underkläder och strumpor, sovkläder, barnkläder, e-handeln i Nordamerika samt accessoarer har Bolaget även förstärkt marknadsnärvaron. Bolagets uttalade fokus mot den så viktiga nordamerikanska marknaden har inneburit stärkt närvaro med ökat antal licenspartners och återförsäljare som knyts upp och exponerar varumärket. Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2019 visade på en ökad omsättning och förbättrade marginaler jämfört med samma period föregående räkenskapsår vilket påvisar effekten av ovan nämnda åtgärder. WeSC är nu av uppfattningen att arbetet på den nordamerikanska och svenska marknaden börjat ge resultat och att Bolaget med en stärkt kassa kan genomföra satsningar på sina huvudmarknader.

 

Bilagor

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel föt teckning utan stöd av uniträtter

Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

Kostnadseffekt aktie

Kostnadseffekt teckingsoption

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
WeSC AB (publ)


Units: WeSC AB (publ)
Anmälningsperiod: 28 augusti - 13 september 2019
Teckningskurs: 0,08 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i WeSC AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken units till ett pris av @pris_styck SEK per unit motsvarande ett totalt belopp om @pris_totalt SEK.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod