Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Unibap AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Unibap AB (publ)
Teckningspris: 40 SEK per unit
Teckningsperiod: 27 november - 12 december 2018
Teckningsperiod för optioner4 - 15 november 2019
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

OM BOLAGET

Unibap grundades 2013 som en akademisk spin-off från Mälardalens högskola med inriktning på intelligent automation och robotik där Bolagets aktier sedan 2017 handlas på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets ledning har bred kompetens och mångårig erfarenhet inom robotik, maskinseende, elektronisk hård- och mjukvaruutveckling samt avancerad teknik ämnad för rymd- och försvarsindustrin. Bolaget erbjuder lösningar för automatiserad kvalitetssäkring, intelligent och flexibel automation och robotik samt till rymdindustrin vilket möjliggörs av produkter och system grundade i Bolagets teknik Intelligent Vision System (”IVS”). Systemet skapar perception och kognitiva förmågor med hjälp av en säkerhetskritisk hård- och mjukvaruarkitektur som kombineras med tillämpad artificiell intelligens.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Atomatiserad kvalitetsavsyning

Inom automatiserad kvalitetssäkring erbjuder Unibap IVS-baserade lösningar för användning av kunder inom tillverkningsprocesser. Förutom produkt omfattar Unibaps lösning även installation och support, vilket utförs i egen regi för standardiserade automationsinstallationer eller via systemintegratörer för större och mer komplexa projekt. Unibaps kvalitetsavsyning tillämpar AI, vilket möjliggör avsyning av defekter som tidigare var svåra att definiera och detektera med användning av klassisk visionsteknik. Detta innebär att Unibaps lösning har potential att implementeras i tillverkningssystem som tidigare inte lyckats utveckla fungerande lösningar för kvalitetsavsyning. Bolaget har levererat system för automatiserad kvalitetsavsyning till både Epiroc och Husqvarna där Unibaps Intelligent Vision System utvärderas för att bl.a. säkerställa att produkter har tillverkats och lackerats korrekt utifrån givna kvalitetskrav.

Rymd och övervakning

Unibaps ledning har med sin mångåriga erfarenhet och bakgrund från rymdindustrin ett etablerat nätverk för försäljning av Bolagets produkter direkt till aktörer inom rymd- och försvarsbranscherna. Bolagets intelligenta beräknings- och mjukvaruplattform används på satelliter och sonder där den analyserar stora mängder data med hjälp av Big Data-metoder som sker direkt i rymden. Vanligtvis behöver informationen som samlas in av sonden i rymden skickas till en station på jorden för vidare hantering och analys då sondernas traditionella plattformar inte har kapaciteten att hantera informationens omfattning. Detta är emellertid en ineffektiv och tidskrävande process vilket innebär att värdefull tid går till spillo. Unibaps beräknings- och mjukvaruplattform har en kapacitet och intelligens som möjliggör att informationen istället hanteras och analyseras direkt, vilket innebär en effektivare process. Unibap har levererat sina SpaceCloud-lösningar till mikrosatelliter som ett kommersiellt företag använder i operativ drift i sina rymdsystem.

Intelligent automation och robotik

Unibap utvecklar ett system som är avsett för att kunna läsa in en ritning (CAD/CAM) av ett tillverkningsobjekt och, baserat på denna data, styra en robot till att utföra uppgifter enligt ritningen, utan att någon programmeringskod behöver skrivas. Ett sådant system skapar en flexibilitet i det antal produktvarianter som kan flöda genom systemet och kan användas till effektiv tillverkning av mindre serier med hög produktvariation. Automatiseringen inom tillverkningsindustrin har historiskt inneburit produktion av stora serier med avsaknad av flexibilitet avseende antal produktvarianter som systemet kan tillverka. Denna typ av produktionssystem kallas ofta för hård automation och betydande delar av systemets totalkostnad går till fixturer och programmering av roboten. Unibaps intelligenta produkter och lösningar som fästs på befintliga robotar innebär att inga fixturer behövs samt att roboten inte behöver programmeras eller omprogrammeras, vilket medför stora kostnadsbesparingar.

 

Prospekt

Tilläggsprospekt

Teaser

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Kostnadseffekt Aktie

Kostnadseffekt Teckningsoption

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Video

Intervju med Fredrik Bruhn, VD på Unibap

Illustration över hur Unibaps IVS tillämpning inom intelligent automation och robotik

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Unibap AB (publ)


Units: Unibap AB (publ)
Anmälningsperiod: 27 november - 12 december 2018
Teckningskurs: 40 SEK per unit
Teckningsperiod för optioner4 - 15 november 2019


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Unibap AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken units.
<< Tillbaka

MANGOLD AKTIEHANDEL

Handla aktier hos Mangold

Teckna och handla aktier vid Mangold Online

Kostnadseffektivt med hög tillgänglighet

Courtage uppgår endast till 49kr (0,035%)

Kontakta oss via mail: vph@mangold.se

Eller via telefon: +46 (8) 5277 5000

INVESTERARTRÄFFAR

INVESTERARTRÄFFAR MED MANGOLD

Stockholm
Måndagen den 26 november 2018
12.00-13.00
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Malmö
Torsdagen den 29 november 2018
12.00-13.00
Hotel Elite Adlon, Mäster Johansgatan 15, Malmö.
För anmälan till ovan investerarträffar, maila:
unibap@mangold.se

YTTERLIGARE INVESTERARTRÄFF

Stora Aktiedagen med Aktiespararna, Stockholm
Måndagen den 26 november 2018
08.00-08.30
Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Välj BankID signeringsmetod