Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Toleranzia AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av Units i Toleranzia AB

Erbjudande

Emittent: Toleranzia AB
Teckningspris: 9,00 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie
Teckningsperiod: 1 september - 15 september 2020
Emissionsbelopp:45,4 MSEK
Villkor:För varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 28 augusti erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit
Unit:En (1) unit innehåller sex (6) nyemitterade aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3
Teckningsoptioner:Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 27 augusti 2021, dock lägst kvotvärdet och högst 2,25 kronor. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 15 september 2021.
Säkerställande: Personer i styrelse och ledning samt större ägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att med och utan företrädesrätt teckna till ett sammanlagt belopp om cirka 1,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 4,03 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har externa investerare genom emissionsgarantier åtagit sig att teckna till ett sammanlagt belopp om cirka 43,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 95,97 procent av Företrädesmissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

TOLERANZIA I KORTHET

Toleranzia utvecklar läkemedel inom fältet autoimmuna orphan-sjukdomar som omfattas av ett stort medicinskt behov och en betydande marknadspotential. Bolaget fokuserar på utveckling och kommersialisering av läkemedel som har potential att bota patienter med autoimmuna orphan-sjukdomar, och inte bara ospecifikt minska symptomen, som nuvarande behandlingar gör.

 

Bolaget utvecklar huvudsakligen läkemedelskandidaten TOL2 för be- handling av Myastenia Gravis (”MG”). Utöver detta har Bolaget även beslutat att utveckla en ny läkemedelskandidat, TOL3, för behandling mot ytterligare en autoimmun orphan-sjukdom, Anti Neutrofil Cytoplasma Antikropp (”ANCA”) vaskulit. Bolaget bedriver även akademiska och kommersiella samarbeten och utvärderar kontinuerligt nya spjutspets-teknologier inom andra autoimmuna orphan-sjukdomar.

MOTIV TILL ERBJUDANDET

Toleranzias mål är att slutföra det prekliniska arbetet med TOL2 och genomföra en fas I/IIa-studie i MG-patienter varefter Bolaget avser att ingå ett kommersiellt samarbetsavtal med ett ledande läkemedelsbolag för finansiering av den senare kliniska utvecklingen och lanseringen av TOL2. Vidare är Bolagets mål att utföra preklinisk utveckling av den nya läkemedelskandidaten, TOL3. Läkemedelskandidaten TOL2 har efter ett flertal positiva resultat i läkemedelsutvecklingen närmat sig slutförandet av den prekliniska utvecklingsfasen.

 

Mot bakgrund av att bland annat det bedömda medicinska behovet, marknadspotentialen, patentmöjligheterna samt förutsättningarna för lyckade prekliniska och kliniska studier har Bolaget även beslutat att utveckla läkemedelskandidaten TOL3 mot indikation ANCA Vaskulit. Med ytterligare en läkemedelskandidat står Bolaget med en breddad portfölj inom autoimmuna orphan-sjukdomar.

 

I syfte att stärka Bolagets finansiella ställning för att avancera mot klinisk utveckling av TOL2, inleda det prekliniska arbetet av TOL3 samt för fortsatt affärsutveckling har styrelsen för Toleranzia beslutat att genomföra företrädesemissionen som vid full teckning kommer att tillföra Bolaget cirka 45,4 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka 35,4 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning.

 

• Skala upp tillverkning samt storskalig produktion av läkemedelskandidaten TOL2, cirka 55 procent
• Toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2, cirka 15 procent
• Förberedelse inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2 i patienter med MG, cirka 10 procent
• Inledande preklinisk utveckling av den nya läkemedelskandidaten TOL3, cirka 10 procent
• Affärsutveckling och övrig löpande verksamhet, cirka 10 procent

 

Utöver ovanstående aktiviteter avses emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO3, givet fullteckning och högsta nyttjandekurs, helt finansiera den planerade fas I/IIa-studien av TOL2 samt ge Bolaget utrymme för att avancera i preklinisk utveckling av TOL3.

 

Bilagor

Toleranzia AB – EU-tillväxtprospekt

Toleranzia AB – Teaser

Teckning med foretrade – Toleranzia

Teckning utan foretrade – Toleranzia

Kostnadseffekt

Likvidgranskningsblankett fysisk person

Likvidgranskningsblankett juridisk person

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Toleranzia AB


Unit: Toleranzia AB
Anmälningsperiod: 1 september - 15 september 2020
Teckningskurs: 9,00 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Toleranzia AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod