Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Tellusgruppen AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Tellusgruppen AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Tellusgruppen AB
Teckningspris: 8,00 SEK per unit (motsvarande 8,00 SEK per aktie)
Teckningsperiod: 6 april - 20 april 2021
Unit:En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption
Emissionslikvid:20 MSEK
Teckningsåtaganden:80% av erbjudandet
Pre-money värdering:80 MSEK

Teckna

KORT OM TELLUSGRUPPEN

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 23 förskolor, fyra grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp. Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

 

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Genom den förväntade noteringen får Tellusgruppen en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden vilket erbjuder en optimal miljö för framtida finansieringsmöjligheter, en bolagsmässig kvalitetsstämpel som ökar Bolagets kredibilitet bland externa investerare, samt en starkare position på marknaden vilket ökar sannolikheten att nå uppsatta mål vad avser tillväxt och lönsamhet. Bolaget ämnar använda likviden från Erbjudandet för att genomföra nya förvärv och öka den organiska tillväxten ytterligare.

 

Bolaget avser att använda nettolikviden om cirka 16,8 MSEK till följande ändamål:

 

  • Cirka 80 procent till förvärv i syfte att stärka Bolagets roll som ledande aktör inom för- och grundskoleverksamhet, i och utanför Stockholms och Uppsala län.
  • Cirka 20 procent till finansiering i samband med etablering av nya verksamheter.

 

BILAGOR

Investeringsmemorandum

Anmälningssedel för teckning av units i Tellusgruppen AB

Likviditetsgranskningsblankett fysiska personer

Likvidgranskningsblankett juridiska personer

Kostnadseffekt

Video

Lär känna Tellusgruppen

Anmälan av erbjudande i
Tellusgruppen AB (publ)


Unit: Tellusgruppen AB (publ)
Anmälningsperiod: 6 april - 20 april 2021
Teckningskurs: 8,00 SEK per unit (motsvarande 8,00 SEK per aktie)


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Tellusgruppen AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod