Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Erbjudande

Emittent: Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Teckningspris: 0,48 SEK per unit, motsvarande 0,24 SEK per aktie
Teckningsperiod: 26 november - 11 december 2019
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Om Bolaget

Taurus Energy utvecklar metoder och modifierad jäst som möjliggör omvandling av  den dominerade sortens femkolssocker från lignocellulosa, xylos, till etanol.

 

Metoderna och jästen kan användas inom både 1,5G- samt 2G-produktion för framställning av avancerade biobränslen.

 

Bolagets primära fokus är att licensiera ut rätten att använda Taurus metoder för etanolproduktion, alternativt förse etanolproducenter med XyloFerm, Taurus patenterade jäst.

 

Vision

Taurus Energy ska bli den ledande leverantören av mikrober och metoder för produktion av etanol från förnybara råvaror.

 

Strategi

Bolagets strategi är att arbeta nära industrin och att mana intressenter med gemensamma mål till samarbete. Som liten teknologileverantör behöver Taurus samarbeten för att skapa en helhetsbild över den processkedja där Bolagets produkt ska passa in.

 

Affärsmodell

Affärsmodellen utgår från Bolagets metod och jäst för framställning av avancerade biobränslen genom 1,5G- och 2G-produktion av etanol.

 

1,5G-produktion

Genom 1,5G produktion, vilket är ett slags mellansteg mellan traditionell 1G-produktion och 2G-produktion, kan upp till 10 procent mer etanol utvinnas ur samma mängd råvaror.

1,5G är Bolagets primära fokus, då styrelsen bedömer att kommersiell produktion av detta ligger närmare i tiden än 2G.

 

När majs samlas in för etanolproduktion följer majskärnornas skal med. Skalen, som består av majsfiber, innehåller cellulosa och hemicellulosa som traditionellt gått genom processen orörda. 1,5G innebär att processteg läggs till för att bryta ned skalens cellulosa och hemicellulosa till sex- respektive femkolssocker för vidare omvandling till etanol med hjälp av avancerad jäst.

 

2G-produktion

Taurus erbjuder en fermentationslösning för 2G-produktion med sin produkt XyloFerm, som utöver glukos även kan omvandla xylos till etanol. Xylos finns i höga halter i hemicellulosa, som är en av beståndsdelarna i träig biomassa och är även känt som björk- eller träsocker.

 

2G-processen skiljer sig från 1G-processen och 1,5G-processen i det att ingen stärkelse används och att ingen åkermark behöver tas i anspråk för råvaror. 2G-processen är dock mer tekniskt krävande och ställer krav på flexibilitet och logistisk gällande råvaror, då en 2G-anläggning behöver kunna använda olika råvaror beroende på säsong och tillgänglighet, samt att olika råvaror har olika förutsättningar vad gäller transportekonomi och lagring.

 

 

Marknadsöversikt

Användningen av fossila bränslen står idag för cirka 80 procent av världens energiresurser. Inte minst i transportsektorn är beroendet av fossila bränslen starkt, med medföljande koldioxidutsläpp som bidrar till negativa klimatförändringar. Problematiken är erkänd och politiska mål för minskad användning av fossila bränslen finns idag i USA, Brasilien och EU.

 

Med alltmer politiska styrmedel, såsom EU:s nya energidirektiv Renewable Energy Directive II (”RED2”) från 2018 gynnas företag som utvecklar produkter och metoder för produktion av förnyelsebara energikällor.

 

Både 1,5G- och 2G-produktion gör att etanolproduktionen kan ökas utan att behöva ta ny jordbruksmark i anspråk, något som länge varit ett huvudargument för etanolmotståndare i USA. RED2, som träder i kraft 2021 har bland annat som målsättning att gradvis avveckla grödbaserad etanol och ersätta den med 2G/avancerade biodrivmedel.

 

Världsmarknaden för etanol uppskattades år 2017 till cirka 71,8 miljarder USD, och förväntas växa med en compunded annual growth rate (”CAGR”) om 7,9 procent fram till 2022. Den globala marknaden förväntas uppgå till cirka 105 miljarder USD i slutet av 2022. Den växande marknaden drivs framförallt av den ökade efterfrågan från transportsektorn, där etanol är en central del i att minska utsläppen av växthusgaser.

 

Viktig information

Taurus Energy genomför en företrädesemission med units. En unit innehåller två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021 (TO 3 B). Teckningsoptionerna kommer handlas på Spotlight Stock Market till och med mars 2021.

 

Teckningspris: 0,48 SEK per unit, motsvarande 0,24 SEK per aktie

 

Emissionsbelopp: 22,2 MSEK

 

Avstämningsdag: 22 december 2019

 

Teckningsperiod: 26 november 2019 – 11 december 2019

 

Utnyttjande av teckningsoptioner: 1 mars 2021 – 16 mars 2021

 

Handel med uniträtter: 26 november 2019 – 9 december 2019

 

Handel med teckningsoptioner: Handel med teckningsoptioner kommer ske på Spotlight Stock Market från det att BTUer konverteras till och med 14 mars 2021

 

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag, i Taurus Energy erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit i Taurus Energy. En (1) unit innehåller två (2) B-aktier samt en teckningsoption av serie 2019/2021 (TO 3 B).

 

Bilagor

Memorandum                                   Teaser

 

Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter

Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter

 

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

 

Kostnadseffekt

Video

Presentation investerardag

VD-intervju

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Taurus Energy Aktiebolag (publ)


Unit: Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Anmälningsperiod: 26 november - 11 december 2019
Teckningskurs: 0,48 SEK per unit, motsvarande 0,24 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Taurus Energy Aktiebolag (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod