Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Stayble Therapeutics AB
Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I STAYBLE THERAPEUTICS AB

Erbjudande

Emittent: Stayble Therapeutics AB
Teckningspris: 12,30 SEK per unit
Teckningsperiod: 4 februari - 18 februari 2020
Unit:1 aktie och 1 teckningsoption (TO1)
Emissionslikvid:Cirka 35 MSEK
Teckningsåtaganden:80 procent av Erbjudandet
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

STAYBLE THERAPEUTICS I KORTHET

Stayble Therapeutics utvecklar en unik och patenterad injektionsbehandling, STA363, mot diskrelaterad kronisk ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter vars ryggsmärta kvarstår efter sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges en gång i den eller de diskar som är aktuella och effekten beräknas kvarstå hela livet samt kräva minimal rehabilitering.

 

Diskrelaterad kronisk ryggsmärta är ett globalt problem med något högre förekomst i välutvecklade länder och marknaden präglas av brist på behandlingsalternativ. I dagsläget finns ett stort behandlingsgap mellan receptfria smärtstillande preparat i kombination med sjukgymnastik, och de mer drastiska ingrepp som steloperation och proteskirurgi som endast erbjuds ca en procent av patienterna. Staybles vision är att STA363 ska fylla det gapet med en effektiv behandling för patienter som lider av diskrelaterad kronisk ryggsmärta.

 

Staybles läkemedelskandidat STA363 behandlar den bakomliggande orsaken till ryggsmärta genom att fokusera på de två primära komponenterna i diskrelaterad ryggsmärta: instabilitet i och läckage av smärtgivande molekyler från disken. Injektionsbehandlingen verkar genom att omvandla en instabil och läckande disk till bindväv och på så sätt stabilisera ryggsegmentet och förhindra läckage. Detta är en mekanism som sker i kroppen naturligt med en tidshorisont om flera decennier, men med STA363 kan en instabil och läckande disk omvandlas till bindväv inom 3 månader. Genom att motverka dessa två komponenter förväntas behandlingen råda bot på orsaken till smärta, istället för att tillfälligt lindra symptomen.

 

Stayble har framgångsrikt genomfört en fas 1b-studie med 15 patienter där 3 doser av STA363 och placebo testades. Studien visade ett positivt resultat avseende behandlingens säkerhet, tolerabilitet och önskad biologisk effekt i disken. Baserat på dessa positiva resultat avser Stayble att inleda en fas 2b-studie med målet att visa att produkten är både säker och effektiv i en större patientpopulation. Förberedelserna inför fas 2b-studien pågår enligt plan och ansökan till berörda myndigheter förväntas vara klart under första kvartalet 2020 för att sedan kunna inleda studien under andra kvartalet 2020.

 

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Med fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen planerar Bolaget att genomföra en nyemission i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market under Q1 2020. Emissionslikviden från Erbjudandet och teckningsoptionerna avses användas för att genomföra föreliggande fas 2b-studie, vilket bland annat omfattar tillverkning av studiematerial, rekrytering, behandling och uppföljning av studiepatienter samt rörelsekapital.

 

Bilagor

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel för teckning av units i Stayble Therapeutics AB

Anmälningssedel för teckning av units i Stayble Therapeutics AB (ifyllbar)

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

Kostnadseffekt

Video

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Stayble Therapeutics AB


Unit: Stayble Therapeutics AB
Anmälningsperiod: 4 februari - 18 februari 2020
Teckningskurs: 12,30 SEK per unit


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Stayble Therapeutics AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Investerarträffar

Investerarträff den 11 februari kl. 12.00 i Göteborg. Anmälan skickas till: info@stayble.se

Investerarträff den 12 februari kl. 12.00 i Malmö. Anmälan skickas till: anmalan@mangold.se

Investerarträff den 13 februari kl. 12.00 i Stockholm. Anmälan skickas till stayble@mangold.se

För plats och anmälan se www.staybletherapeutics.se/sv/kommande-events

Välj BankID signeringsmetod