Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Simris Alg AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Simris Alg AB

Erbjudande

Emittent: Simris Alg AB
Teckningspris: 2,70 SEK per unit, motsvarande 0,90 SEK per aktie
Teckningsperiod: 24 juni - 8 juli 2020
Emissionsbelopp:29,1 MSEK
Villkor:För varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 22 juni erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit
Unit:En (1) unit innehåller tre (3) nyemitterade B-aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/1
Teckningsoptioner:En (1) teckningsoption av serie 2020/1 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 2 - 16 oktober 2020. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden 17 - 30 september, dock lägst kvotvärdet och som högst 1,80 SEK
Säkerställande:Företrädesemissionen är säkerställd till 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

SIMRIS ALG I KORTHET

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat innovationsbolag och pionjärer i utvecklingen av mikroalger som ny odlingsgröda och bioteknologisk pro­duktionsplattform. Bolagets affärsidé och mål är att rädda hotade marina livs­miljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger istället för från fisk och andra havslevande djur. Bolaget är därmed del av en starkt växande marknad för växtbaserade alternativ och ett av de första noterade veganska bolagen.

 

Odling av mikroalger är en avancerad typ av odling i gränslandet mellan bioteknik och modernt precisionsvattenbruk. Potentialen för processen är mycket stor inom flera branscher, såsom livsmedel, läkemedel, hudvård, avancerade material med flera. De kom­mersiella tillämpningarna är dock ännu få, eftersom teknikutvecklingen fortfarande är begränsad till mestadels forskningsprojekt och mindre utvecklingsbolag. Simris Alg är ett av få bolag globalt som lyckats utveckla tekniken till industriell skala och nått marknadsfas med sina första produkter.

 

Bolaget tillverkar idag omega-3 från alger som veganskt premiumalternativ till fiskolja och krill. Produkterna säljs under det egna konsumentvarumärket Simris® Algae Omega-3 och lansering har inletts i USA. Produkterna säljs i premiumkategorin med bland annat Hollywoodstjärnan Gwyneth Paltrows wellnessimperium Goop som återförsäljare. I Sverige finns avtal med Åhléns och Apoteket, i avvaktan på EU-godkännande. Distributionsavtal finns även med Sydkorea.

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Bolaget har inlett marknadslanseringen av sina första konsumentprodukter i begränsad skala. Insatserna behöver framöver ökas avsevärt, framför allt på USA-marknaden där Bolaget bedömer att förutsättningarna för närvarande är mest gynnsamma för att öka tillväxten och på sikt nå lönsamhet. Bolaget behöver öka försäljningsinsatserna inom både retail (återförsäljare) och direkt till konsument genom e-handel. Organisationen behöver därför förstärkas med de personalresurser och kompetenser som ännu saknas för en lyckad lansering. Vidare behöver Bolaget öka marknadsföringen och kännedomen om omega-3-från alger som alternativ. Detta innefattar även kreativa samarbeten och opinionsbildning inom de havsmiljöfrågor där alger spelar en viktig roll för en mer hållbar råvarukedja.

 

Emissionen syftar till att erhålla rörelsekapital, stärka bolagets finansiella resurser för att öka ovannämnda insatser samt för att återbetala utestående brygglån.

Länk till VD-intervju

Mangold Insight – VD-intervju med Fredrika Gullfot

Bilagor

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel – Teckning med företräde

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Kostnadseffekt

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Simris Alg AB


Unit: Simris Alg AB
Anmälningsperiod: 24 juni - 8 juli 2020
Teckningskurs: 2,70 SEK per unit, motsvarande 0,90 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Simris Alg AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod