Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Teckningspris: 0,80 SEK per unit
Teckningsperiod: 4 december - 18 december 2018
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

OM BOLAGET

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser; kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck.

 

Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknologi. Processen möjliggör en miljövänlig återvinning där ett däcks material sönderdelas och återvinns utan förbränning. Gasen används för att driva anläggningen och övriga material säljs till kunder för att återanvändas i deras produktion.

 

Anläggningarnas fokus är främst den återvunna kimröken, då materialet svarar för i storleksordningen cirka 80 procent av en anläggnings omsättning. Olja står för cirka 15 procent och stål för cirka 5 procent. Enviros pyrolysteknik ger en lägre kostnadsnivå, samt en kraftig minskning av CO2-utsläppet med cirka 60 procent jämfört med nyproduktion.

 

Bolaget äger och driver en mindre kommersiell pyrolysanläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, med slutkunder som Volvo Cars, VVS (Alvenius) och solida däck (multinationella producenter). Anläggningen används även som en demonstrations- och testanläggning där kunder har möjlighet att framställa och testa sina produkter i industriell skala.

 

BAKGRUND & MOTIV

Bolaget upplever att marknaden har genomgått ett paradigmskifte, där ökad miljövetenhet börjar prägla industrin. Efterfrågan på Bolagets kimrök har ökat markant under det senaste året, vilket ligger till grund för Bolagets skifte av affärsmodell, från att sälja till att äga anläggningar. Det innebär att Enviro kommer att ta en större del av den avkastning varje anläggning genererar som följd av marknadens utveckling.

 

Bolaget för en rad diskussioner om anläggningsinstallationer inom EU och globalt, där teknologin har förberetts för projektgenomförande baserat på Bolagets Basic Design. Grundat och baserat på kalkyler och teknisk dokumentation har Bolaget paketerat ett konkret erbjudande till marknaden som mottagits mycket positivt av seriösa anläggningsinvesterare.

 

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera dessa satsningar eller bedriva verksamheten enligt Bolagets strategiska planer.

 

Dessa faktorer är bakgrunden och motiven till det föreliggande Erbjudandet som uppgår till cirka 105,6 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från aktieägare och externa garantier om sammanlagt 80 procent av Erbjudandet.

Enviro avser använda den totala nettolikviden till följande ändamål:
• Säkerställande av rörelsekapital inklusive tillbakabetalning av kortfristiga lån (cirka 50 procent)
• Säkerställa ägarandelar, samt delfinansiering av framtida anläggningar (cirka 30 procent)
• Tillförande av resurser för att accelerera bolagets kommersialiseringsfas (cirka 10 procent)
• Kapacitetshöjande investeringar i anläggningen i Åsensbruk (cirka 10 procent)

 

I samband med Erbjudandet erbjuds även teckningsoptioner som vid full teckning ger Bolaget en tilldelning på ytterligare 105,6-264,0 MSEK. Dessa likvider förväntas möjliggöra en utökad delfinansiering av framtida anläggningar.

 

Prospekt

Tilläggsprospekt

Teaser

Analyst Groups analys om Bolaget

Så här gör du för att teckna units

Anmälningssedel med stöd av uniträtter

Anmälningssedel utan stöd av uniträtter

Kostnadseffekt Aktie

Kostnadseffekt Teckningsoptioner

Likvidgranskningsblankett – Juridiska personer

Likvidgranskningsblankett – Fysisk personer

Video

Intervju med Bolagets VD, Thomas Sörensson & CFO, Urban Folcker

VD, Thomas Sörensson & CFO, Urban Folcker presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm

Analyst Group intervjuar bolagets VD, Thomas Sörensson

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)


Units: Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Anmälningsperiod: 4 december - 18 december 2018
Teckningskurs: 0,80 SEK per unit


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Scandinavian Enviro Systems AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

MANGOLD AKTIEHANDEL

Handla aktier hos Mangold

Teckna och handla aktier vid Mangold Online

Kostnadseffektivt med hög tillgänglighet

Courtage uppgår endast till 49kr (0,035%)

Kontakta oss via mail: ta@mangold.se

Eller via telefon: +46 (8) 5277 5000

Välj BankID signeringsmetod