Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Rethinking Care Sweden AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Rethinking Care Sweden AB

Erbjudande

Emittent: Rethinking Care Sweden AB
Teckningspris: 1,23 SEK
Teckningsperiod: 11 maj - 1 juni 2018
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB beslutade den 2 maj 2018, i enlighet med styrelsens förslag, om en Företrädesemission av units, vilket i huvudsak inkluderar följande villkor.

 

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för teckning av en (1) ny unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption TO1.

 

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 9 maj 2018. Handel med uniträtter äger rum på First North under perioden 14 maj 2018 till och med den 23 maj 2018.

 

Varje unit emitteras till en kurs om 1,23 SEK, varav teckningskursen för varje aktie således är 1,23 SEK.

 

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående företrädesemissionen (såväl med som utan företrädesrätt), till 1 juni 2018.

Pressmeddelande- förlängning

Memorandum

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Kostnadseffekt Aktie

Kostnadseffekt Teckningsoption

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Likvidgranskningsblankett – fysik person

Teaser

Intervju med VD Fredrik Thafvelin

 

Investerarträffar

Anmäl er till investerarträff med Bolaget nedan. Lättare lunch ingår.

Malmö 16 maj, 12:00

Mangold

Hamngatan 4

 

 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Rethinking Care Sweden AB


Unit: Rethinking Care Sweden AB
Anmälningsperiod: 11 maj - 1 juni 2018
Teckningskurs: 1,23 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Rethinking Care Sweden AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod