Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva obligationer enligt upprättat obligationsvillkor riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare obligationsvillkor, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Obligationsvillkoret och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av obligationer i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Obligationer som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande obligationsvillkor har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i PharmaLundensis AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i PharmaLundensis AB old

Erbjudande

Emittent: PharmaLundensis AB
Teckningspris: 15 SEK
Teckningsperiod: 15 april - 17 maj 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I PHARMALUNDENSIS AB

 

Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018 att genomföra en unitemission innehållande konvertibler, vilken i huvudsak inkluderar följande villkor.

 

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie i PharmaLundensis AB erhålls en (1) uniträtt. Det krävs sjuttioen (71) uniträtter för teckning av en (1) ny unit, bestående av en (1) konvertibel om nominellt femton (15) SEK.

 

Avstämningsdag: 11 april 2019.
Ingen handel med uniträtter kommer föreligga.

 

BAKGRUND OCH MOTIV

 

PharmaLundensis arbetar intensivt med att ta fram en ny testsubstans som bibehåller IodoCarbs gynnsamma effekt på lungfunktionen och hosta/slem utan att släppa ifrån sig någon jod. Därefter inleds nya kliniska studier på KOL och kronisk bronkit med målsättningen att registrera ett effektivt läkemedel inom 3 år.

 

Utvecklingen av EcoFilter börjar bli färdig och det är dags att sälja in systemet till sjukvården.

 

Båda dessa projekt behöver finansiering varför Bolaget nu genomför en företrädesemission av konvertibler.

 

Konvertibellånet förfaller till betalning den 15 maj 2025 om konvertibeln inte konverterats tidigare.

 

Memorandum

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Pressmeddelande förlängning 190502

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
PharmaLundensis AB


Unit: PharmaLundensis AB
Anmälningsperiod: 15 april - 17 maj 2019
Teckningskurs: 15 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i PharmaLundensis AB . Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod