Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i PharmaLundensis AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i PharmaLundensis AB

Erbjudande

Emittent: PharmaLundensis AB
Teckningspris: 6,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie
Teckningsperiod: 29 november - 10 januari 2020
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Kort om PharmaLundensis AB

PharmaLundensis läkemedelsprojekt testas och optimeras i kliniska studier fram till genomförd registring, och säljs därefter i egen regi eller utlicensieras på vissa marknader.

EcoFilter-systemet utvecklas tillsammans med sjukvården, som kommer att erbjudas långtidsabonnemang på reningstjänsten när den är klar.

Centralt för Bolagets strategi är en stark patentportfölj för att skydda samtliga projekt.

Affärsidé

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot flera lungsjukdomar som idag saknar effektiv behandling.

Läkemedlen testas och optimeras i kliniska studier, och säljs därefter i egen regi eller utlicensieras.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

PharmaLundensis har framgångsrikt identifierat en ny, lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilver bindande egenskaper. Substansen planeras att testas i kliniska studier på patienter med kroniskt trötthetssyndrom, kronisk bronkit och KOL. Målsättningen är att registrera effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom 3-5 år.

Bolaget har vidare inlett försäljning av EWR-101 till företag inom kemi/biotech/läkemedel som använder evaporatorer för att rena miljöfarliga utsläpp. Vi bedömer att apparaten har förutsättningar att ge stora ekonomiska besparingar för dessa företag. Detta projekt bedöms kunna generera intäkter till PharmaLundensis i närtid.

Marknadsföring av EcoFilter-systemet för rening av läkemedelsutsläpp från sjukvården pågår. Det bedöms att vi kommer att behöva sätta upp en demonstrations enhet på ett sjukhus och genomföra ett klinisk test.

Samtliga projekt behöver finansiering varför bolaget nu genomför en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

 

Villkor

Avstämningsdag: 26 november 2019

 

Teckningsperiod: 29 november 2019 – 10 januari 2020

 

Handel med uniträtter: 29 november 2019 – 11 december 2019

 

Företrädesrätt: En (1) på avstämningsdagen innehavd aktie ger en (1) uniträtt. Det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit.

 

Teckningskurs: 6,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie (courtage utgår ej)

 

Unit: Varje unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2019/2022 II.

 

Emissionsbelopp: 7,1 MSEK

 

Bilagor

Informationsmemorandum

Infoblad

 

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

 

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

 

Kostnadseffekter

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
PharmaLundensis AB


Unit: PharmaLundensis AB
Anmälningsperiod: 29 november - 10 januari 2020
Teckningskurs: 6,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Pharma Lundensis AB . Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken units till ett pris av @pris_styck SEK per unit motsvarande ett totalt belopp om @pris_totalt SEK.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod